panevritmia.info Природа

Природа


Живата Природа в своята целокупност е проява на разумни Сили, на Разумни същества от разни градации, които живеят в пълна хармония, общение и единение. Всички те имат една висша цел, която наричаме Бог, сиреч безграничното, безначалното, в което всичко съществува, движи се и се развива.

Очевидно под
Жива Природа ние не подраз­бираме онова, което съвременните естественици подразбират. За нас Природата е нещо велико, не само по своето устройство, но и по онази интелигентност, по онази върховна разумност, която тя проявява. (3, стр.78)

 
Изобщо Природата не търпи еднообразието и повторението. Тя обича разнообразието в прогресивна и възходяща степен. И затова, когато хората искат да сведат всичко в Живота към едно механично еднообразие, те произвеждат зло. Когато творят по законите на разнообразието и хармонията, както Природата, те вършат Добро. (3, стр.80)


Живата Природа обхваща всичко в своята аура. Тази аура е светла, чиста, разумна и блага. Живата Природа е вложила всичко у човека и всеки миг му съдейства за разработване на онези зародиши, които са всадени в неговата душа. Като грижлива майка тя постоянно държи будно съзнанието му, като му обръща внимание по разни пътища и начини на всичко, което става около него. (3, стр.81)


Растенията, животните, човекът, слънцето, звездите - всичко това съставлява едно цяло, един организъм, в който функционира един велик Дух. (1, №1019)


Ако всеки ден не възприемете нещо от природата, вие сте изгубили деня. Като обработите това, което сте възприели от природата, ще придобиете сила. След като е възприел нещо, човек трябва да даде нещо от себе си. Една обмяна трябва да има. (1, №1330)


Светлината и водата представляват една и съща материя в две различни състояния. Ако сгъстите материята на светлината, последната ще се превърне във вода. Ако пък разредите материята на водата, ще получите материята на светлината. (1, №1198)


Не мислете, че само съединението на водорода с кислорода е вода. Има една вода, която се различава от земната, която е направена от йони, не е направена от атоми, но от йони. Аз я наричам йонична вода. Йоничната вода се превръща на атомична. Водата не е само материя, или съединение на водород и кислород, тя е високо интелигентна и разумна. Учените за в бъдеще ще открият, ще обяснят едно от великите свойства на водата, с което хората ще могат да се лекуват. (1, №1076)


Онова, което Бог е създал, трябва да се интересувате от него, да се интересувате от въздуха, от водата, от скалите, дърветата, цветята. Дърветата говорят толкова тихо, че само един светия, един адепт може да чуе говора им. Имайте любов към цветята. Всеки човек прилича на едно цвете. (1, №849)


Една пеперуда - това е един ангел, който ходи със своя аероплан. Трябва да имаме уважение и почитание към животните, те слизат от една висша йерархия. Животните са дошли преди човека, те са по-стари. Те дойдоха да помагат на човека. Когато говорим за растенията, за животните, разбираме туй, което първоначално Бог е създал. (1, №965)


И малкото, което ти даде природата, трябва да го сложиш на работа, и голямото – също. Човек трябва да е в хармония с природата и в умствено, и в духовно отношение. (1, №1526)


Живата Природа си има свой език и ако човек иска да я разбира добре, трябва да се стреми да научи нейния език. Природата всякога си служи с образи. Тя винаги говори с картини и символи. Нейният език не е като езика на съвременните хора – сухи понятия, голи логически форми на аналитичния интелект. Езикът е жив, картинен, символичен, език на великото и красиво разнообразие. (3, стр.80)


Черният цвят е закон за правилно вземане, а белият е закон за правилно даване. Белият цвят казва: "Всичко, каквото Бог ми е дал, аз го раздавам. Правете и вие същото." А черният цвят казва: "Всичко, каквото Бог ми дава, аз го задържам, и вие правете така." Всичко, което Бог дава за вас, задръжте го, а всичко, което е дал, да го раздадете, раздайте го. Белият цвят говори за щедрост, за изобилие. Във вземането, т. е. в черния цвят, човек трябва да бъде по-умен, отколкото в даването, защото във вземането има нещо опасно. Черният цвят е цвят на почивка и съсредоточаване; след като си работил цял ден, нужно е малко човек да си почине, да се посъбере в себе си, да не дава нищо навън. Той не е лош цвят. (1, №1107)


В планините се съдържат ония сили, които поддържат благородното, възвишеното в човешката душа. Планините са възприематели на най-хубавата част от слънчевата енергия, тя се складира там, и то от милиони години. Планините съдържат грамадни запаси от енергии. Те са складове на Божествени енергии. (1, №1117)


Природата не обича разточителството, обича икономия. Една мисъл за един ден, но хубава. Обработвайте добре мозъка си. Когато говорим за характер, разбираме възпитание на човешкия мозък. Три неща трябва да се възпитават у човека: мозъкът, дробовете и стомашната система. (1, №1399)


Цветята подхранват хубавото и възвишеното в човека. Слаба ли е вярата ви, отглеждайте синьо цвете, синият цвят подхранва вярата. Ако искате да говорите на децата за доброто, ще ги заведете при една хубава ябълка, отрупана с плод, и ще им говорите за ябълката. (1, №823)


И тъй, ние наричаме Разумна Жива Природа онова, което е проявено. А онова, което още не е проявено, ние наричаме идейна душа на Битието. Идейното, вечното, свещеното, непроявеното – това е Бог, това е великото Начало на Живота. То е свързано с проявеното. Затова някои наричат Природата тяло на Бога. Това обаче е само един образ. Ала мнозина дотам се увличат от този образ, та поддържат, че Природата и Бог са едно и също нещо. Но ако Природата и Бог са едно и също нещо, тогава Бог ще бъде едно ограничено същество. Едно знаем ние положително – че Природата е проявеното, а Бог е непроявеното, безграничното, което вечно се проявява и все непроявено остава. (3, стр.79)

Литература:

1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София, 1994.

2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София, 1994.

3. Учителят говори (съст. Г. Радев), София 2005, (Изд. Бяло Братство).