panevritmia.info Принципи и закони

Принципи и закони


       В природата няма нищо, което да е излишно. Зло има за онзи, който не разбира законите. За онзи, който ги разбира и изпълнява, злото се превръща в добро.(1, №1305)


Човек е една малка вселена, в която съществуват същите закони, които съществуват в голямата вселена. (1, №2545)Любовта е закон, свещен и мощен закон, от който произтичат всички други закони. И животът произтича от този закон. (2, №2298)


Божествената Любов е закон сам за себе си. Тя е велика сила, която не се подчинява на никакъв закон, но освобождава ограничените, угнетените, поробените.

Любовта освобождава от робството на егоизма, от греха и смъртта. (2, №2292)


Според законите на любовта и на природата всеки човек трябва свободно да прояви своето естество, така както изворът свободно тече. Най-голямото зло произлиза от големите ограничения. Велико е да не ограничаваш. (1, №1185)


Единствената свобода, която има човек, тя е в неговата мисъл, в неговите чувства и постъпки. Използвайте тази свобода. (1, №1400)


Аз съм виждал хора, у които Духът живее и пак са останали такива, каквито са били по-рано – сприхави. Духът, като дойде в стиснатия, в разложения, в сприхавия, в щедрия, Той не ги изменя. Духът дава условия. Духът го изпитва какъв е. Всеки човек остава такъв, какъвто си е. Той трябва да работи над себе си непрестанно, за да се измени. Ще се измени, ако иска. Ако не иска, никоя сила не е в състояние да го измени. Изменението е абсолютно свободен процес. (1, №964)


Ако вие се досетите да изпълните Божественото, което се иска от вас, то и Бог ще се досети да ви даде онова, което искате от Него. Ако вие проявите Любов, и другите ще я проявят към вас. (1, №979)


Обикновено на всяка система от висши същества отговаря такава от нисши, които си влияят взаимно. При това взаимодействие между системите космосът расте и се развива. В центъра на всички системи седи Божественото съзнание, Божественият Дух, Който регулира всички неща в природата и живота. (1, №1023)


Никога не мисли зло за себе си и никога не си давай мнението, че от тебе нищо няма да стане. Господ те е създал за нещо и няма какво да се месиш в работата Му. Всичко може да стане от тебе, ако знаеш как да мислиш и работиш. (1, №1074)


Три вида робства има: когато се страхувате от някого или нещо, когато мразите и когато обичате. (1, №1001)


Отдавайте правото на всеки човек да мисли и живее както разбира. Щом отнемете неговото право, друг ще отнеме вашето. (1, №2078)


Човек е бил господар, измъчвал е своите слуги, сега той е слуга и като го намерят, те го измъчват. Човек е отговорен за всичко, което върши.

Направил си нещо, ще ти го направят същото. Кармата е неизплатен дълг. За глупавите съществува карма. А за разумния, за мъдрия има само дихарма. (1, №1084)


Когато страдаме външно, ние печелим вътрешно. Страданията се външно налягане, за да се роди вътрешната сила. (2, №2617)


Ще страдате, докато превърнете всичко в мисъл. (2, №2618)


Нашите страдания са градивен материал за един по-висш живот, които сега се строи. И ако не участваме в страданията, не можем да участваме и в благата. В другия свят всички ваши страдания ще ви посрещнат и ще бъдат ваши ангели. В страданията човек печели. Това е Божествен закон. (1, №889)


Вие плачете, че сте загубили нещо. Законите на природата са такива, че всякога, когато тя отнема едно нещо, от една страна, от друга – дава друго. Човек, ако загуби на физическото поле, печели в умственото. В природата има компенсиране, равновесие. (1, №1094)


Лошото е, когато трябва да дам, пък искам да взема. Когато трябва да давам – да дам без друга мисъл. И след като съм дал, ще дойде все нещо, което трябва да взема. (1, №1138)


Едни хора, като ги обичаш, ще станеш здрав. Други хора, като ги обичаш, ще станеш добър. Трети - като обичаш, ще станеш умен. А има четвърти, които, като обичаш, ще светнеш, голяма красота ще добиеш, ще станеш като ангелите. (1, №1340)


Чрез любовта си към Бога човек се ражда, а чрез любовта си към ближния той расте. (2, №2401)


Любов към Бога и любов към ближния. Няма по-велико нещо - да обичаш всички хора и те да те обичат.

В Любовта хората всякога се повдигат. Ако една жена обича както трябва, тя се повдига. И мъжът, ако обича както трябва, се повдига. (1, №1357)


Ако ти не обичаш храната, как ще възприемеш живота, скрит в нея? Същият закон важи и за въздуха, който дишаш, книгата, която четеш, водата, която приемаш. (1, №1642)


Когато обичате някого, Бог участва в това. Животът не може да се подобри без любов, без добри постъпки, без прави и светли мисли. Физическата любов трябва да бъде предговор на духовната. Духовната - трябва да бъде предговор на Божествената. Мислете добре, чувствайте добре, постъпвайте добре. (1, №1665)


Както постъпвате с хората, така ще постъпват и с вас. (1, №1722)


Всички сме едно. Да правим зло на другите, значи да правим зло на себе си. (2, №2582)


За да се оправи светът, всеки трябва да оправи себе си, своя свят. (2, №2619)


Ако работите с радост и любов, и Бог ще ви помага, и природата ще помага. (2, №2730)


Хубавите мисли и чувства, които храним, те са, които привличат хората. Даже и от невидимия свят нашите хубави мисли и желания привличат съществата, тъй както цветята нас ни привличат. Нашите мисли и чувства са тъй необходими, както плодните дръвчета, както цветята са необходими. С чувствата и мислите си градим бъдещето си. (1, №880)


Всеки трябва да се почита за това, което е, а не за това, което не е. (2, №2626)


Трябва да знаете, че вашето щастие не зависи от окръжаващите условия. Щастието зависи от самите вас. (2, №683)


Вие питате: "Какъв ще бъде краят на живота?" - Животът край няма. (1, №825)


Каквото правите, хубаво го правете! (1, № 826)


В природата два момента не се повтарят. Всеки момент носи едно велико благо и всяко състояние носи едно велико благо. И всичко онова, което ви се случва, то носи голямо богатство – Божията благословия. И страданията, и радостите, и смъртта носят Божиите благословения. И животът носи Божиите благословения. И всичко, каквото ти се случи, ще образува едно цяло. Писанието казва: "Всичко, каквото се случи на онези, които любят Бога, ще бъде за добро." (1, №906)


Литература:

1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София, 1994.

2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София, 1994.