panevritmia.info Братството

Братството

Всичките хора съставляват един колективен организъм както едно дърво. И всеки един от вас трябва да знае къде е сложен. Някой клон е на изток, някой на запад, на юг или на север. После някой клон е голям, а друг – малък. И хората зависят едни от други, защото са части на един и същ космичен организъм. Всеки човек е важен за тебе, защото Божествените сокове на цялото дърво се вливат в теб. (3, стр.123)

Всеки човек като проява на Бога е толкова важен, колкото и най-забележителните хора на земята. (2, № 2507)

Един от принципите на Бялото Братство е реализиране на идеята „Братство и равенство“. Това не подразбира заличаване на човешката душа, но проява на индивидуалността на човека, т.е. преминаване на съзнанието в по-висока форма.(4)

Всички души са сродни нам. Всяко нещо, което е излязло от Бога, то е все сродно. (1, № 684)

Разумните хора ще живеят като братя и законите на тези хора ще бъдат написани в техните сърца. (1, № 1634)

Бъдете братя един за друг. Новата идея е - БРАТЯ. За да бъдете братя, трябва да сте родени от Бога. Тогава Бог през всички пътища ще бъде с нас. (1, № 879)

Новият порядък ще бъде порядък на братство, на кротост, на милосърдие. И няма нещо, което да задържа вече новия порядък. (1, № 889)

Човек трябва да бъде досетлив, много нежен, внимателен, да влиза в положението на хората, както в своето. Това е благородство. (1, № 642)

Един добър приятел струва повече, отколкото богатството на целия свят. (2, №2511)

Всяко същество, изпратено на земята, има право на известна свобода, има право на известни условия за живот и има право на известни блага. (1, № 933)

"Духът е това, което дава живот." И с този Дух трябва да се свържете. То е същината, която съществува в природата. Тази същина е в слънчевите лъчи, в храната, във въздуха, във водата, във всичко, което е чисто и неопетнено. Някой човек излъчва нещо топло, хубаво. Това е Духът, тази вечна същина, която свързва хората, минава от един човек в друг. Духът свързва хората. (1, № 963)

Ти си мислиш, че си сам. Всъщност ти си заобиколен с много души, които ти помагат, това са ангелите. (1, №1457)

Вие не сте сами. Душите в света слизат групово. Най-малката група се състои от 10 хиляди души. Има групи от 20-30 хиляди души. А има и от един, два, три милиона души. Колкото групата е по-голяма, по-разумни са душите, които я съставят. Гениите са големи групи. Вие може да принадлежите към една група, но по цялата земя всички групи са свързани така, както отделните органи образуват цялото тяло. Между всички ви има връзка. Никой не е сам. Вие сте изпратени на земята в групи. Не сте изпратени сами. (1, № 1592)

Братството е израз на Любовта на новородения. Само той съзнава какво нещо е братство. Като види един човек в лицето му, той вижда брат.
Следователно всяко учение, което поставя братството за основа на човешкия живот, е безсмъртно. Това учение може да се приложи като изкуство за живеене.
(5)   

В света иде братството. Братството се проповядва, тази идея е основа. Доброто в природата е основата. Братство има между растенията, братство има между минералите, братство има между животните, навсякъде има братство.  (6)

Какво е веруюто? Че братство трябва да съществува. Под думата „братство“ разбираме правилно отношение. Под думата „сестринство“ разбираме правилно отношение. (7)

Трябва да се внесе една нова идея. Ние казваме, че всичките хора са братя. Тази идея не е проникнала в света. Ние казваме, че всичките хора са християни, но тази идея не е проникнала. Тази идея клони към братство. Трябва да се работи за онези истинските идеи, за братството. Тази идея е, която трябва да поддържаме. Две неща трябва да се подемат: човещина и братство. (8)

Днес всички говорят за братство и равенство, но братство и равенство може да има само тогава, когато човек мисли, чувствува и постъпва право. Когато в един и същ момент двама души мислят, чувствуват и постъпват право, те могат да си говорят братски. Тогава и единият, и другият ще разбират това, което си говорят. (9)

Нека всеки има своя къща, свой дюкян, своя нива, но да сподели печалбата си по братски с всички, които са работили заедно. При това положение щеше ли да има бедни? Идеята за братство и равенство ще се приложи, когато хората дойдат до вътрешно съзнание, че са братя. Това не се постига с външни закони, но чрез законите на една висша култура. (10)

Литература:
1.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 2том, София 1994
2.Беинса Дуно, Свещени думи на Учителя, 3том, София 1994.
3.Учителя, Разговорите при седемте рилски езера, С., 1996.
4.Учителя Петър Дънов, Трите живота, OOK, лекция 13 > http://triangle.bg/books/1922-02-24-19.1998/1922-05-26-11.html
5.Учителя Петър Дънов, Царският път на душата, РБ > http://triangle.bg/books/1935-08-06-05.1998/1935-08-14-05.html
6. Учителя Петър Дънов, Възпитанието,НБ > http://triangle.bg/books/1941-03-09-10.1999/1941-06-29-10.html
7. Учителя Петър Дънов, Славата Божия, царството Божие и волята Божия, ООК, 9 лекция > http://triangle.bg/books/1938-09-28-05.1998/1938-11-30-05.html
8. Учителя Петър Дънов, Радостта, НБ > http://triangle.bg/books/1933-02-19-10.1999/1933-02-26-10.html
9. Учителя Петър Дънов, Път на зазоряване, НБ, 10-а неделна беседа > http://triangle.bg/books/1939-09-24-10.1999/1939-12-10-10.html
10.Учителя Петър Дънов, Петимата братя, НБ > http://triangle.bg/books/1923-04-22-10.1998/1923-04-22-10.html