panevritmia.info Текстове свързани с Паневритмията

Текстове свързани с Паневритмията

Публикувани текстове:

Най-доброто описание на паневритмията в книга може да видите тук:

http://panevritmia.info/materials/books/

 

Лекцията "Трениране" от автора на Паневритмията ( МОК VI година (1926- 1927)

Закон за дишането (Резюме от лекция на Учителя Петър Дънов, държана на 4 септември 1940 г.)

Правилно дишане (Резюме от лекция на Учителя Петър Дънов, държана на 29 август 1941 г.)

За ПАНЕВРИТМИЯТА из книгата "Акордиране на човешката душа", т. 2

За ПАНЕВРИТМИЯТА из книгата "Акордиране на човешката душа", т. 3

За ПАНЕВРИТМИЯТА из книгата "Разговорите при Седемте рилски езера"

За ПАНЕВРИТМИЯТА из книгата "Изворът на Доброто"

За ПАНЕВРИТМИЯТА из обзорната книга "Учителя"

За ПЕНТАГРАМА из книгата "Акордиране на човешката душа", т. 3

 

 

СИЛАТА НА ДВИЖЕНИЯТА

 

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

В Истината е скрит Животът.

Размишление върху прилежанието.

 

Упражнение.

  1. Двете ръце се поставят пред гърдите. Лявата длан леко се допира до горната част на дясната ръка така, че двата палеца да сочат нагоре. Дясната ръка бавно се изтегля навън и дясната длан се поставя върху горната част на лявата ръка. Упражнението се повтаря няколко пъти последователно ту с лявата, ту с дясната ръка.

 

  1. Ръцете се вдигат нагоре, с допрени на раменете пръсти. Бавно се издигат на главата с обтегнати пръсти и бавно се свалят с допиране на пръстите към раменете. Упражнението се повтаря няколко пъти.

 

Често слушате някой да казва, че замисля нещо или е намислил да направи нещо. Каква е разликата между глаголите замислям и намислям? Глаголът замислям означава далечно действие, а намислям подразбира действие, на което реализирането е предстоящо. Замислянето е несвършен процес, а намислянето – свършен.

Какво значение имат физическите упражнения? Ако нямаха вътрешен смисъл, те са безпредметни. Всяко движение има дълбок смисъл – изразява състоянието, в което човек се намира. Например когато се обезсърчи, той слага ръцете на гърдите си, с палците навътре; когато се насърчи, вдига палците си нагоре – те са знамена, които оповестяват нещо светло, радостно и велико. Палецът има отношение към волята и мисълта на човека; ето защо, когато искате да въздействате на мисълта си, дръжте палците отгоре, над ръката, а не свити в юмрука. Когато палците се приближават един до друг, това означава бързо реализиране на някоя мисъл.

Всяко движение е на мястото си, когато човек го носи в съзнанието си. Представете си, че искате да минете по най-краткия път, за да съкратите времето си. Знаете, че най-краткият път е разстоянието между две точки, но за да минете през този път, трябва да вдигнете няколко души от местата им. Кратък ли е този път – не е кратък. Следователно, ако сте разумен, вие ще обиколите, ще направите крива линия, ще изберете такъв път, който е придружен с най-малки съпротивления. Вие сте минали по крива линия, но в съзнанието ви тя е права, защото всяка крива линия е съставена от безброй микроскопични прави.

Какво представлява кривата линия – път на чувствата; когато правата линия се изкриви, т.е. вглъби навътре, това става по силата на чувствата. Забелязано е, че в меките и отстъпчиви хора преобладават кривите линии, а в неотстъпчивите – правите. Ако разгледате един лунен тип и един марсов, ще видите, че те се различават коренно: лунният тип постъпва по един начин, а марсовият – по друг. Марсовият всякога носи в ръката си нож или сабя, готов да воюва. Оттук вадим заключението, че всяка мисъл има своя форма, свой път на движение; с това се обяснява защо хората са различно устроени и защо се проявяват различно – зависи от техните мисли и чувства. Няма движение, което да не се отразява върху човека. Мнозина мислят, че движенията са маловажни и без значение – не е така; в Природата не съществуват маловажни неща, тя не ги допуска нито в себе си, нито в съзнанието на човека. Важността на нещата зависи от преценката, която човек им дава – той ги дели на важни и маловажни.

Срещате един човек, който ви моли да направите сметка колко трябва да даде за пет яйца, ако всяко яйце струва по три лева; вие се спирате за момент и казвате: „Не знаеш ли, че 5х3=15. Как не знаеш толкова проста работа?“. Не е там въпросът, има нещо по-важно в тази работа – преди да сметнете колко струват яйцата, вие трябва да се заинтересувате от тяхната форма и големина; яйцата могат да бъдат големи или малки, пресни или стари, от което ще зависи цената им; освен това, докато гледате яйцата и правите сметката, ще се запознаете и с човека – така че маловажната работа стана важна. После срещате човек, който ви подава листче и ви моли да му кажете къде се намира улицата, написана на него; вие му посочвате улицата и мислите, че сте направили една малка, проста услуга. Малка е услугата, но от почерка на човека можете да познаете какви мисли и чувства го вълнуват, какъв е по характер – както виждате, една проста услуга води към нещо сериозно. Важно е също така движението, което човекът прави при подаване на листчето. Всички движения се определят от специфични закони, които трябва да се изучават.

Движенията биват хармонични и дисхармонични. За да си изработи характер, човек трябва да се стреми към хармоничните. Често хората правят движения, на които не разбират смисъла и не си дават сметка какво означават: някой слага единия си крак върху другия, движи пръстите си, маха с ръце, почесва се по носа, зад ухото, изкривява главата си на една или на друга страна и т.н., но защо прави тези движения – и той не знае; те се дължат на неговите съзнание, подсъзнание и самосъзнание, но не и на свръхсъзнанието му. Всяко движение е израз на някаква мисъл, чувство или енергия в човека. Понякога в него се събира излишна енергия, особено в децата, която трябва разумно да се използва. Децата я изразходват чрез игри и разходки, а възрастните я впрягат във физическа работа. Съзнателният човек изразходва тази енергия в естествени движения, гимнастика и упражнения. Като наблюдавате хората, виждате какви движения произвеждат различните мисли и чувства в човека: например страхът произвежда един род движения, а радостта, разположенията – друг; достатъчно е да видите една боа или кобра, за да настръхнете от страх – при вида, а вие бягате и правите различни движения.

Ние говорим за естествените движения, а не за изкуствените, които се явяват като резултат на изопачения човешки живот. Страхът например произвежда един и същ род движения в хората и в животните – линиите на лицето се изкривяват и по тях можете да познаете, че човек изживява някакъв ужас. Когато човек е спокоен, движенията му са хармонични; когато е неспокоен, не са хармонични. Същото се отнася и до животните. Наскоро наблюдавах как един сокол се хвърли от високо върху ято гарги и както летяха, хвана една от тях; това внесе страх и трепет в останалите, които се разбягаха. Соколът беше малък, не можа да задържи гаргата с клюна си и те паднаха на земята. Гаргата грачеше, мъчеше се да се освободи от ноктите на сокола, докато най-после избяга. Соколът правеше усилени движения, искаше да задържи гаргата за себе си, защото беше много гладен; и гаргата правеше усилени движения, искаше да живее. И двамата имаха право, но ние не позволяваме пред очите ни да се върши каквото и да е престъпление.

Като ученици, вие трябва да работите за възпитание на тялото си, на всички свои удове. Седите, но ви сърбят носът, ухото, ръката или крака, искате да се почешете; чувате някакъв шум, искате да надникнете през прозореца, за да разберете откъде идва той – виждате, че някой минава по улицата, искате да знаете кой е; усещате, че отнякъде идва миризма на готвено, искате да разберете откъде идва и какво се готви – отправяте носа си към тази посока. Изкуство е да стоиш неподвижно на мястото си половин или един час най-много, без да се почешеш, без да се подадеш от прозореца, без да мръднеш носа си; с една дума – изисква се пълно самообладание.

Добре е всеки сам да се наблюдава, но да наблюдава и другите, да изучава проявите на различни характери. Например когато някой се показва през прозореца, за да чуе или види нещо, ще познаете характера му по начина, по който го прави – някой се надвесва цял, друг подава само главата си, трети поглежда с края на окото си и т.н. Първият е човек, който изразходва много енергия, но по характер е откровен – както чувства, така постъпва; вторият изразходва по-малко енергия, по-възпитан е; третият не е откровен – иска да чуе и да види всичко, но да мине незабелязан, затова поглежда само с края на окото. Правете упражнения върху себе си, да знаете при даден случай какво положение да заеме тялото ви. Гръбначният стълб трябва да бъде прав, без никаква гърбица, да отговаря на естествената линия, която Природата му е дала.

Когато се говори за самовъзпитанието, първата работа в тази посока се отнася до тялото, което трябва да се държи в изправност. Естественото положение на гръбначния стълб е със слаба извивка във формата на буквата S – с тази форма Природата е имала предвид изразходване на най-малко енергия. Като знае този закон, човек инстинктивно изкривява гръбначния си стълб при мъчнотии, навежда главата си, иска да си помогне по някакъв начин; оттук излиза поговорката: „Преклонената главица сабя не я сече“. Кога човек навежда главата си – когато центърът на тежестта е минал отзад. Кога изправя главата си – когато центърът на тежестта е минал напред. Който се навежда много, постепенно се връща към животинското си състояние. За да не изпада в това състояние, трябва да се изправя, гръбначният стълб да дойде в естественото си положение. Правете упражнения да изправяте гръбнака си, като се облягате на някоя стена или врата, за да могат теченията на организма да вървят в съгласие с природните енергии.

В човека има едно течение от север – горе, към юг – долу. Север и юг са полюси, между които се движат енергиите на Природата; това течение трябва да се регулира, за да текат енергиите правилно. Дръжте главата си винаги права; изкривите ли я наляво или надясно, това показва, че е станало някакво отклонение на естествените течения в Природата – енергиите са взели друга посока на движение. Човек криви главата си, когато се учудва. Който изкривява главата си наляво, уповава на своето сърце; който изкривява главата си надясно, уповава на своя ум; единият очаква да дойде спасението му от сърцето, а другият – от ума. Разумният човек трябва да държи главата си права, да бъде изправен като свещ, с едва забележимо колебание наляво или надясно; неразумният може да изкривява главата си наляво или надясно, според силите, които действат в него. Едно се иска от всички – да се самонаблюдават, да наблюдават и другите, да знаят причините на нещата.

Ученикът на Божествената школа трябва да познава кои линии са хармонични и правилни и кои не са, за да може да изправи живота си. В Природата има линии, чрез които се проявяват разумността, мъдростта, моралът, любовта и т.н. Когато посрещате приятеля си, когото обичате, вие се ръкувате по особен начин с него, като поддържате специфична линия на обхода и поведение; когато се ръкувате с човек, когото не обичате, линията на вашето поведение е съвсем друга.

Добре е да се правят наблюдения, да се анализират постъпките на човека, за да се намери разликата, която съществува при различните отношения. Когато се ръкувате с някого, когото обичате, движенията на мускулите на лицето и на цялото тяло са пластични, леки, с особена мекота; макар и подсъзнателни, тези движения определят връзката и отношенията между душите. Движенията на майката към любимия Ă син са едни, а движенията на господаря към слугата са други; значи движенията, които произвежда Любовта в човека, се различават коренно от движенията на безлюбието.

Като не разбират смисъла на нещата, някои си служат с отрицателни думи – казват, че еди-кой си е груб, суров, безразличен в отношенията си към хората; тези думи не са намясто употребени, новата психология не търпи такива думи. Дървото е сурово, неодяланият камък е груб, а не човекът. Към добрия си слуга господарят има едни линии на движение, към лошия – други. Така постъпва и учителят към учениците си: към добрите ученици постъпва по един начин, към слабите и неспособните – по друг; той не прави това съзнателно, самите ученици предизвикват в него едни или други движения. Истинският учител, който е достигнал висотата на своето положение, не прави разлика, но въпреки това в движенията му става известна промяна. И учениците, способни и неспособни, се различават в движенията си: неспособният и мързелив ученик се свива, криви тялото, мускулите на лицето си – не е свободен; способният има самообладание, от него лъха нещо красиво и благородно. Изобщо линиите на движенията определят човешкия характер.

Мислете върху красивите образи в Природата, върху хармонията, за да се свържете с Великата разумност, която работи в нея. Как се постига това? Вие сте затворени в тялото си, както в жилището; за да влезете във връзка с външния свят, всяка сутрин трябва да отваряте прозорците на тялото си, да гледате красотата на Природата, да дишате чист въздух, да се упражнявате с цел да развивате органите си. Ще каже някой, че всичко идва само по себе си; нищо не може да дойде без работа и труд. Който не работи и не прилага наученото доброволно, насила ще го заставят да влезе в правия път. Природата изпраща страдания, неволи и лишения на хората, за да ги възпита и постави на прав път, да мислят правилно. Да работи човек върху себе си, това не значи да господарува над тялото си, но да го разбира, да разбира състоянията, през които минава, и да ги различава – да знае кое от тях е право и кое не е.

Красиво трябва да бъде човешкото тяло; това се постига чрез правилен и хармоничен вътрешен живот: да храни човек правилни мисли и чувства, които са в състояние да поддържат красотата и пластичността на мускулите на лицето, както и да изправят всички изкривявания на лицето и на тялото, наследени от далечното минало. Изкривяванията на мускулите на човешкото тяло се дължат на излишък на отрицателни енергии в човека. Гневът например изкривява линиите на лицето. Чрезмерната твърдост изменя естествената линия на устата – човек стиска устните си и те се изопват във вид на права линия; за такъв човек се казва, че е волеви. Когато твърдостта е слаба, човек държи устата си повече отворена, като патица. За предпочитане е устата ти да бъде отворена, отколкото да бъдеш твърд като кремък. Твърдостта е намясто, когато може да контролира чувствата, но не и да ги осакати. Ако чувствата се осакатят, устата става безформена. Не стискайте и не затваряйте устата си повече, отколкото трябва; също и не отваряйте устата си повече, отколкото трябва. Човек трябва да бъде естествен във всяко отношение. Кога нещата са естествени – когато отговарят на първичните образи и състояния. Казано е в Писанието: „И създаде Бог човека по образ и подобие Свое“.

Като ученици, работете върху създаване на хармонични линии на лицето, на главата, на цялото тяло – само така можете да поставите основа на вашето бъдещо тяло. Каже ли някой, че не знае какво да прави, нека се упражнява – да поставя ръцете си пред гърдите с палци, изправени нагоре; да движи ръцете си настрани, нагоре, надолу. Външната страна на ръката е положителна, а вътрешната – отрицателна; като поставя дланта на лявата ръка върху горната част на дясната ръка и дясната длан върху горната част на лявата ръка, става физическо преливане на енергия. Това не подразбира, че ще имате големи придобивки, но в организма ще стане поне микроскопична вътрешна промяна.

Казахме, че Природата изпраща страдания на хората, но същевременно ги спасява, като ги заставя чрез различни движения и упражнения да се освободят от излишната енергия в организма си. Ако не прави малки движения и упражнения, човек може да си напакости, да извърши такива погрешки и престъпления, за които да лежи няколко години в затвор; ето защо правете всичко, към което Разумната природа ви подтиква. Ще каже някой, че не иска да си играе с такива упражнения; който не иска да прави малки упражнения и движения, ще плати скъпо. Не пренебрегвайте малките величини, не пренебрегвайте маловажните работи. Ако кожата ти стане суха, обърни внимание на това и потърси начин да стане мека – сухата кожа се нуждае от повече вода. Ако температурата на тялото се повишава, това предизвиква изпотяване. Ако си неразположен, направи една топла баня – водата действа магнетично върху организма.

Светът се нуждае от нови хора с красиви и здрави тела, с красиви и пластични движения. Колкото и да са малки резултатите от упражненията, не се отказвайте от тях. Упражнението, което ви дадох днес, ще правите десет дни, сутрин и вечер по десет пъти; ще го правите бавно, съзнателно и с разположение. Като правите упражненията, отбелязвайте състоянията, през които минавате, както и мислите, които ви занимават през това време. По-късно ще разберете какво сте придобили, засега от вас се изисква постоянство и любов в работата ви.

 

Само светлият път на Мъдростта води към Истината.

В Истината е скрит Животът.

 

Двадесет и трета лекция, 15 февруари 1929 г., София

~~~~~

 

                                        Лекция от МОК VI година (1926- 1927)

В лекцията е застъпена в голяма степен темата за работата върху физическото тяло, емоциите и ума и са дадени практически препоръки в тази насока.  Изнесена е години преди създаването на Паневритмията и макар, че не е пряко свързана с нея, има отношение към нея.
                                                    
                                                                       
                                             Трениране

 - Само светлият път на мъдростта води към истината.

Представете си, че на човека са дадени три възможности в живота. Откъде трябва да започне той движението си към тия въз­можности? Естествената посока за движение е отляво към дясно. Трите възможности, даде­ни на човека, това са възможностите да тре­нира или развие своето тяло, своето сърце и своя ум. За да тренират тялото си, съвременните хора си служат с гимнастически упражнения. Добре е човек да прави гимнастически упражнения, но те представят ме­ханически метод за трениране на тялото. Човек трябва да намери други методи за раз­виване на тялото си. Като работи върху трениране на тялото си, едновременно човек трябва да работи върху трениране на своето сърце и на своя ум. Той трябва да вземе във внимание всички ония органи, които са в близка или далечна връзка със сърцето и с ума. За да постигне това, човек трябва да познава законите, които управляват сърцето и мозъка. Не е лесно човек да работи с мозъка и със сърцето си. За да може кръвта да храни целия мозък, човек трябва да разбира законите, по които се движат жи­вото електричество и живият магнетизъм, така наречената от индусите „прана”. Гръбначният мозък е главният приемник и предавател на праната. Първо праната отива в малкия мозък, а оттам — в главния. Яви ли се някакво подпушване в малкия мозък, праната не може да продължи пътя си към главния мозък, вследствие на което в него се явява никаква дисхармония. Тази дисхармония се предава на целия организъм.

Искате ли да работите съзнателно върху тренирането си и в тритe направления, започ­нете първо с трениране на тялото, после — с трениране на сърцето и най-после — с трениране на ума. Като работи правилно и в трите направления, човек дохожда до изобилие на физически, сърдечни и умствени енергии в себе си. Не е ли тренирал тялото си и влезе неподготвен в духовния свят, човек изпада в сънно състояние. Той не познава законите на астралния свят и остава вън от него. Тук той започва да се лута, защото не може да намери астралното учи­лище, да изучава законите на астралния свят. Като се събуди, човек остава недоволен, че нищо не е разбрал.

И тъй, за да издържа на страдания, мъчнотии и изпитания в живота, преди всичко човек трябва да е тренирал тялото си. Това значи, да има присъствие на духа, да не се страхува от нищо. Страхът ще дойде, но човек трябва смело да върви напред. Който е тренирал тялото си, той може чрез него да познае, ще срещне ли някакво препятствие на пътя си, или не. Тренираното тяло е чувстви­телно към външни влияния. То се превръща в слух и зрение и отдалеч чува и вижда това, което му предстои да срещне на пътя си. Да тренира човек тялото си, това значи, да го е пригодил на всички условия. Дойде ли страхът, ръцете и краката не трябва да се пресичат, сърцето не трябва да отслабва, да намалява пулса си. За да тренирате тялото си, добре е да носите вода с две стомни, като започнете от един килограм и свър­шите с десет — постепенно да увеличавате големината на стомните. Добре е мястото, от­дето ще носите вода, да е наклонно, да има качване и слизане. Направете следното упра­жнение за десет дена: първият ден ще до­несете един път вода, вторият ден — два пъти, третият — три пъти и т. н. Като мине­те десетия ден, ще си починете. През десетте дни стомните ще бъдат едни и същи, няма да увеличавате големината им. Искате ли да увеличавате големината им, ще правите други упражнения.

Като носите вода, вие развивате дихател­ната система и подобрявате кръвообращение си. Изобщо, тялото на човека е израз на неговата интелигентност. Ние казваме, че човек е здрав, когато тялото му се подчинява на неговата разумна воля. Това не значи, че човек трябва да мисли изключително за тялото си, да го направи по-силно. Тялото трябва да бъде орган на ума, на сърцето и на волята в човека. Като работите върху тренирането си, изобщо, трябва да бъдете вни­мателни, да не влезете в области, които водят към лоши последствия. За тази цел от вас се иска умерена, системна работа — никакво пресилване на мускулите, никакво пресилване на сърцето и на мозъка.

Като ученици, вие знаете закона за дей­ствие и противодействие на силите. Следова­телно, щом започнете да работите върху тре­нирането, веднага ще се яви противодействие. С труд, постоянство и усилие, вие ще прео­долеете всички противодействия. Колкото по-голямо е противодействието, толкова по-голямо трябва да бъде и усилието ви да се справите с него. Щом се справи с противодействие­то и постигне известно трениране, човек по­добрява живота си, ако не напълно, поне от­части. Той придобива повече жизнена енергия и по-голяма работоспособност. Като работите върху трениране на тялото си, всички криви­ни — на гръбначния стълб, на ръцете, на краката ще се изправят. Искате ли да изпра­вите гръбначния си стълб, опирайте се с гърба си на стената. Правете това упражнение често, да не остане никаква гърбица у вас. Ученикът трябва да има добре тренирано тяло, без никакви изкривявания. Той трябва да изправи тялото си, да го нагоди според мерките, които природата е определила.

Много от недъзите на съвременните хора се дължат на факта, че телата им не са тренирани. Да тренира човек тялото си, това значи, да го пречисти, да го освободи от всички утайки и наслоявания на миналото. Не е ли чисто тялото, не е ли чиста кръвта, човек всякога може да се поддаде на чужди влияния, на желания, останали от преди хиляди години. Човек трябва да пречисти и съзнанието си, да се освободи от своите стари разбирания. Като се изучава, човек ви­жда как се проявяват някои атавистически чувства в него. Ако е съзнателен, той може да се освободи от тях. Слушате някой човек да упорства в нещо, не иска да го направи. Защо проявява упоритост в даде­ния случай, и той не знае. Ако човек проявява твърдост, това е друг въпрос. Твърдостта е на място, ако човек има убежде­ние. Да бъдеш твърд и упорит в убе­жденията си, има смисъл. Обаче, да бъдеш упорит там, дето трябва да отстъпиш, това не е на място.

Един ден Настрадин Ходжа се разхождал из града, без пет пари в джоба си. Той обиколил пазара, но нищо не могъл да си купи. Недоволен от положението си, той гласно извикал: Ако сега намеря 99 жълтици на земята, щом не са сто, не ги взимам. Един търговец чул заканата на Настрадин Ходжа и решил да изпита неговата упоритост. Той турил 99 жълтици на пътя, отдето Настрадин Ходжа щял да мине, и се скрил, да види как ще постъпи. Като стигнал до мястото, дето били парите, Настрадин Ходжа се навел, взел жълтиците в ръка, преброил ги, турил ги в джоба си и казал: „Който е дал 99 жълтици, той ще даде още една.” Защо Настрадин Ходжа не упорствал и в този случай, но прибрал парите в джоба си? Злато е това, не е нещо въображаемо. Златото събужда мисъл. Настрадин Ходжа помислил и си казал, че пред златото всякакво упорство трябва да отстъпи.

Като ученици на окултна школа, всеки от вас трябва да научи някакъв занаят. Всяко празно време трябва да бъде добре използвано. Всички велики хора са работили и физически, за трениране на тялото си. Запример, Гладстон е рязал дърва в дома си по един-два часа на ден. Затова той имал добър сън. На каквито бурни заседания да присъствал в парламента, щом лягал, веднага заспивал. Тренирано било неговото тяло. Днес много хора се оплакват, че не могат да спят добре. За да заспят, трябва да мине половин, един, а някога и два часа. Това показва, че не са тренирани физически. В такива случаи, добре е човек да стане от леглото си, да изтрие тялото си с кърпа, потопена в топла вода, да измие краката си също с топла вода и без да се изтрива със суха кърпа, да си лег­не. Като си легне и затопли, той ще усети приятно раздвижване на кръвта и сънят ще дойде.

Здравият човек се поти. Ще кажете, че и болният се поти. Има разлика между поте­нето на здравия и на болния. Когато се поти, здравият диша правилно и ритмично; през това време порите му се отварят и цялото тяло диша. Болният обаче, се поти, но ди­шането му е неравномерно и трудно. Когато се тренира физически, човек трябва да обръ­ща внимание на дишането си, да диша и през кожата си. Всички пори на тялото му трябва да бъдат отворени и да приемат въздух. Индусите работят усилено върху дълбокото и пълно дишане. За тази цел те разполагат с много методи, които не са приложими за европейците. При това дишане се събира много енергия, която европейците не биха знаели как да я употребят. В края на краищата, вместо добро, ще се създаде някакво зло.

За да успява в живота си, човек трябва да се тренира физически, да регулира енергиите на своя организъм. Третираният не се гневи, не се дразни. Както и каквото да му кажат, той не губи равновесието си. Той е богат на сили, на чувства и на мисли и вся­кога е готов да дава. Не е нужно да го предизвикват, да го дразнят, и по този начин да го изчерпват. Като види, че някой се нуждае от него, той веднага дава от себе си. Срещнете ли такъв човек, ще видите, че той има добре развита глава, снажно, добре развито тяло. От всяка негова клетка лъха живот и енергия. Той е благороден, не се занимава с погрешките на хората. Като види, че някой греши, той продължава пътя си, като че нищо не вижда. Обаче, срещне ли някой отшелник, който минава за светия, той ще го спре, ще започне да му проповядва. Този човек минава за светия, но не е никакъв светия. Светостта е вътрешен процес. Ако търсите светия, ще го намерите в света, между грешници, страдащи и слаби хора, за кои­то, именно, той е дошъл да работи. Не е све­тия онзи пожълтелият, с хлътнали очи, окъсан и гологлав. Външно светията е здрав, със светъл и чист поглед, добре и спретнато облечен. Той помага на хората, показва им правия път.

Следователно, първото нещо, което се иска от ученика, е да тренира своето тяло. Като тренира тялото си, той лесно ще транс­формира енергиите си. И тогава, при каквото състояние и да се намира, той лесно заспи­ва. Когато пожелае да заспи, той може да на­прави това. Мнозина се  въртят с часове в леглото, докато заспят. Те мислят за мина­лото, за младините си и най-после казват: „Остаряхме вече.” Не, и младият, и старият трябва да мислят за бъдещето, за онова, което предстои да придобият. Някой казва, че иска да стане учен; друг иска да ста­не богат; трети — щастлив. Всеки човек може да бъде щастлив — от него зависи.

Какво се иска от човека, за да бъде щастлив? Графологически разгледана думата щастие, виждаме, че първо човек трябва да вярва в силите вложени в него. Буквата „Щ” представя човешката ръка. Значи, човек трябва да вярва на силите, вложени в неговата ръка. Буквата „А” представя човеш­кия нос. Значи, човек трябва да бъде умен, Буквата „С” представя закон на про­мени — влияние на луната. Буквата „Т” пред­ставя законите на земята. Човек трябва да знае, с какви сили разполага, за да работи. Значи, той трябва да познава средата, в която живее. Буквата „И” означава начало на нещата, отдето всичко извира. Колкото по-високо е поставен изворът, толкова по-големи са възможностите на човека. Щом изворът стигне до височината на главата, човек е намерил вече правия път в жи­вота. Главата на човека е извор, от кой­то той трябва да черпи. Никой не трябва да се издига по-високо от своя извор. С дру­ги думи казано: не мисли за себе си повече от това, което в действителност представяш. Започни от малките величини и посте­пенно върви към големите. Всеки ден реа­лизирай по едно малко желание. Буквата „Е” представя закон за придобиване на енергия.

И тъй, според съчетанието на буквите в българския език, щастието съдържа следните елементи: вяра, разумност, въображение, чувство, познаване законите на земята — на твърдата, течна и въздухообразна материя, както и законите на светлината, топлина­та, електричеството и магнетизма. Това се отнася до българина, както и до всеки славянин изобщо. Дойдете ли до англичанина, той пише щастието с други букви. Англосаксонецът не върви по пътя на славянина. Той е цъфнал и вързал вече, няма какво повече да чака. Славянинът отсега нататък ще цъфти и връзва. Затова е казано, че бъдещето е на славянството.

Като ученици на окултна школа, вие тряб­ва да се занимавате с изучаване на окултните науки: астрология, физиогномия, френология, хиромантия, графология и др. Дойдете ли до графологията, ще видите, че  буквите, като символи на нещо, са взети от природата, от човешкото тяло. Запример, буквата „А” пред­ставя човешкия нос. За да напише  правилно тази буква, човек трябва да спазва мярката на онзи естествен ъгъл, който   отговаря на нормалния нос. Природата има определена норма за човешкия нос. Също така от значение е дължината на крачката в тази буква. За това ученикът трябва да познава анато­мия, да знае каква е дължината на дългите и къси кости в нормално развит организъм. Изобщо, ученикът трябва да знае всичко, което се отнася до неговия организъм. Щом познава своя организъм, той ще по­знава и организма на своите близки. Като знае нормата на нещата, той ще разбира и отклоненията от тази норма. Като пипнете ръката на човека, вие познавате доколко енергичен е той. Меката, отпусната ръка го­вори за пасивност. Ръка с твърди, стегнати мускули говори за голяма активност и енер­гия в човека. Когато пипнете ръката на до­бре и правилно развит човек, вие усещате да излиза от нея приятна топлина. Такава ръка е мека, пластична, малко влажна и топла. Мускулите й са яки, стегнати, но не корави. Ако ръката ви е студена и пръстите лесно изстиват, това показва, че кръвообращението ви не става правилно. Щом забележите това, вземете мерки да подобрите кръвообращението си: ще се движите, ще правите екскур­зии, ще се изпотявате, ще разтривате тялото си с кърпа, натопена в топла или в хладка вода, ще пиете гореща вода. Ако не можете да пиете гореща вода, ще пиете студена, но за всяка чаша студена вода, ще извървите един километър път, да се изпотите, да излезе водата навън. Това са упражнения, които човек трябва да прави, за да тре­нира тялото си.

Като тренира тялото си, ученикът трябва да се заеме с трениране на ума и на сърцето си, за което се изискват по-големи зна­ния. Не разполага ли с тия знания, той може да се осакати. За да прилага окултните зна­ния за трениране на ума и на сърцето си, човек трябва да е постигнал известна чистота, външна и вътрешна. Няма ли нужната чистота, тия знания ще му причинят пакости и нещастия.

Упражнение. Изпейте гамата с дви­жения на ръцете напред, настрана и на­долу.

 

— Само светлият път на мъдростта води към истината.

 

  1. Лекция от Учителя, държана на 5 юни, 1927 г. София.

 

 

 ~~~~~

 

 

Закон за дишането

(Резюме от лекция на Учителя, държана на 4 септември 1940 г., 5 ч. сутринта)

  

   Едно трябва да се знае: здравето на човека зависи от законите, които управляват неговото тяло. На първо място здравето зависи от мисълта на човека. Като знае законите на мисълта и правилно ги прилага, човек е здрав. Ние не говорим за обикновената човешка мисъл, придружена с тревоги и безпокойства. Ние имаме предвид светлата и възвишена мисъл. Човек, на когото мисълта е възвишена, права, той има особена топлина, особен пулс, особено отношение към нещата. Който няма правилно отношение към въздуха, той не може да бъде здрав.

   Казано е в Битието: „И вдъхна в ноздрите му дихание на живот, и стана человек жива душа“ (2-ра глава, стих 7). – Значи през носа Бог вдъхна в човека въздух и той прие Божествения живот. Ето защо, когато се намери в затруднение, човек трябва да диша. Като диша и поема въздух през носа си, той ще намери Господа. Като диша, човек започва да мисли. След мисълта идват чувствата. Който диша съзнателно, само той може да намери Бога. Господ казва на човека: „Като дишаш през носа си, ще ме намериш и ще слушаш какво ще ти говоря“. Въздухът е носител на електричество и на магнетизъм. Тази енергия минава през носа на човека и обновява нервната му система.

   Човек може да изкара доброто си разположение от въздуха, чрез носа. Чрез дишането вие можете да заставите мозъка си да мисли право, сърцето – да чувства право и стомаха – да работи нормално. Мнозина се гневят, нервират се, мислят криво. – Защо? – Не дишат правилно. Неправилното дишане е причина на много болести: главоболие, стомах, сърце, гърди и т.н. Кракът те боли, защото не дишаш правилно. Гръбначният стълб те боли, защото не дишаш правилно. Изобщо, всички болести се дължат на неправилно дишане. Бързото и повърхностно дишане е опасно за организма. То води към различни болести. Дишайте спокойно, плавно, с определен ритъм. Бъдете внимателни към въздуха, който влиза през носа ви. С него заедно влизат Божествените мисли, които подготвят пътя на човека към Божественото. Божието благословение пък минава в човека през горната част на мозъка, слиза перпендикулярно към физическия му мозък, после през носа, откъдето излиза навън.

   Правете опити, сами да се лекувате чрез дишане. Ако ви боли глава, стомах или имате общо неразположение, правете сутрин, преди обяд и преди вечеря по 12–19 упражнения за дишане. Ако не сте упражнени в дишането, правете по шест упражнения. Всяко вдишване, задържане и изпускане на въздуха представлява едно упражнение. Значи шест вдишки, шест задържания и шест издишвания правят шестте упражнения. Като правите тия упражнения, умът ви трябва да бъде концентриран. Когато дишате, диафрагмата трябва да се вдига и спуска, да се свива и разширява. Диафрагмата представлява граница между духовния и физическия свят. Една от причините на сърцебиенето, задухата и някои гръдни болести се дължи на изместване на диафрагмата от естественото ѝ положение. Ако диафрагмата се повдигне по-високо, отколкото трябва, дробовете и сърцето се притискат и не действат правилно. Като поема човек дълбоко въздух, дробовете се напълват с въздух, натискат върху диафрагмата и тя се връща на мястото си, заема определеното си място, като граница между два свята – физически и духовен.

   Правили ли сте опит, като дишате дълбоко, да четете мислено някоя молитва? Ако не сте правили такъв опит, започнете да дишате и да четете мислено „Отче наш“ или „Добрата молитва“. Дишайте, задържайте и изпускайте въздуха спокойно, бавно, за да можете в едно упражнение да прочетете цялата молитва. Като правите упражненията с мислено четене на молитвата, ще усетите приятна топлина в областта на слънчевия възел. За да се убедите в силата на мисълта, трябва да правите опити.

   Родителите имат грижа за материалните нужди на децата си, а децата трябва да учат. Всеки човек е дете на някой възвишен дух. Щом е така, задачата на хората е да учат. Ако работите им не вървят добре, ще се молят, да им дойде отнякъде помощ. Някой се помоли набързо и казва, че молитвата му била приета. Не. Молитва, която не е придружена с бавно, спокойно и ритмично дишане и мислене, не се приема. Като се молиш, ще концентрираш мисълта си само към даден предмет и ще поемаш въздух дълбоко и бавно. При всяко вдишване, задържане и издишване на въздуха ще мислиш само за онова, което те интересува. Ако те боли стомах, ще мислиш за стомаха си; ако те боли глава – за главата си.

   Който не е упражнен в дълбокото дишане, нека задържа въздуха до две–три секунди и всеки ден да увеличава задържането с още една секунда. Като увеличава задържането на въздуха с по една секунда, в продължение на един месец, човек ще задържа въздуха до 30 секунди. Ако може да задържа въздуха до 30 секунди, той ще се справи с много от своите неразположения и болести. Главоболие, гръдна болест, стомах, парализация – всичко това изчезва. Следователно, чуете ли, че някой е болен, посъветвайте го да диша дълбоко. Ако не знае как да диша, той се отпуска, ляга на гърба си и казва: „Да бъде волята Божия!“ – Да бъде волята Божия, това значи да движи човек ръцете и краката си свободно; да мисли, да чувства и да постъпва, както Бог мисли, чувства и постъпва.

   Ако не диша дълбоко, човек не може да се ръкува правилно. Преди да се ръкуваш с някого, поеми дълбоко въздух. Преди да влезеш в стаята си, или в някой салон, пак поеми дълбоко въздух. Преди да говориш, пак поеми въздух. Добрите оратори дишат дълбоко. Които не дишат дълбоко, не говорят добре. Като диша дълбоко чрез носа си, човек възприема Божието благословение в себе си. Като диша правилно, човек също така се храни правилно. Като диша и се храни правилно, всички процеси в организма на човека стават правилно.

   И тъй, искате ли да бъдете здрави, дишайте дълбоко. Заслужава човек да плати на лекар да го научи да диша правилно, преди да се е разболял. В бъдеще лекарите ще се занимават повече със здравите, да ги научат да пазят здравето си. Лекувайте се преди да сте се разболели. Лекарствата помагат на онзи, който диша дълбоко. Ако човек не диша дълбоко, никакви лекарства не помагат. Някой се гневи, сърди се на този, на онзи и после диша дълбоко. Не. Преди да се разгневиш, преди да се караш, преди да говориш, дишай дълбоко. Напълни дробовете си с чист въздух и тогава говори. Не спазваш ли това правило, думите ти нямат резултат: нито ти се ползваш от тях, нито другите хора. Бъдете снизходителни към грешките на хората, да не внасят смущение в сърцето си. Щом мислите за грешките на хората, дишайте дълбоко, да се проясни мисълта ви.

   Като ученици, вие трябва да се лекувате с дълбокото дишане. Ако стомахът или коремът ви боли, направете шест упражнения по четири пъти на ден. Като правите упражнението, сложете лявата ръка на корема си, или на стомаха, с дланта надолу; върху лявата сложете дясната ръка, пак с дланта надолу. Като дишате дълбоко, трябва да усещате свиване и разпускане на диафрагмата. Който не диша дълбоко, не може да бъде ученик на новото учение.

   Ако човек не диша правилно, и любовта в него не се проявява правилно. На такъв човек дъхът мирише лошо, потта му – също. Който диша правилно, и кръвообращението му е правилно. Той е здрав. От каквато болест и да страдате, търсете помощ в дълбокото дишане. То лекува ревматизъм, гръдни и стомашни болести, главоболие, коремоболие и т.н. Няма болест, която не може да се лекува чрез дишане.

   Дишайте дълбоко и вярвайте, че ще постигнете това, което желаете. Вярата е Божествено чувство, което събужда мисълта в човека и го заставя да работи. Като диша, човек трябва да бъде спокоен, да си припява мислено и да търси причината на болката си. Дишайте и пейте на болките си! За пример, коя е причината за главоболието? Когато в главата на човека се събере повече електричество, образува се вътрешно напрежение, което се отразява върху нервната система. Мине ли напрежението и главоболието минава. Като заболеете от някаква болест, дишайте и пейте на болестта. На всяка болест пейте специална песен. Като дишате добре, вие ще можете свободно да излизате от тялото си, когато пожелаете. И тогава няма да умирате от задушаване, както днес умират хората, но ще излезете свободно от тялото си. Ще поканите близките и приятелите си на угощение, ще пеете, ще се разговаряте и като наближи часът на заминаването ви, ще се сбогувате с всички и ще им кажете: „Сбогом, отивам в отечеството си, между своите близки“. Който диша правилно, той е добър наемател и го задържат повече на земята. Ако дишате добре, можете да останете и 120 години на земята. Ако не дишате добре, едва ще изкарате 30–40 години. Дългият живот зависи от дълбокото и правилно дишане. Дишането пък зависи от правилното мислене и чувстване. Дишайте дълбоко и мислете, че Божието благословение идва върху човека чрез въздуха.

   Хората на земята дишат въздух. Като отидат в онзи свят, ще дишат етер, по-рядка материя от въздуха. Рибите живеят в по-гъста среда от човека – във водата и оттам изкарват въздуха.

   Засега единственото същество на земята, което диша съзнателно, е човекът. Затова е казано за него, че става жива душа. И животните дишат, но несъзнателно. Като дишате, вие трябва да съзнавате, че приемате Божието благословение. Ако диша и не мисли, човек се намира в положението на животно. Най-дълъг живот на земята имат растенията, защото дишат правилно.

   И тъй, помнете, че всички болести и неразположения се лекуват с дълбоко и съзнателно дишане. За всеки човек има специални методи за дишане. Той ще се домогне до тия методи чрез своя вътрешен учител и лекар. Слушайте своя вътрешен лекар, т.е. Божественото в себе си. Той ще ви отправи в добър път. Ако не слушате вътрешния лекар, вие няма да слушате и външния. Като слушате своя вътрешен лекар, вие ще изправите всичките си недостатъци. Каквото ви липсва, ще го набавите; каквото не сте развили, ще го развиете.

   И тъй, ще дишате и ще пеете. Ако не пеете, не можете да дишате правилно. Който пее, има възможност да подобри дишането си. Ако не диша правилно, човек заминава преждевременно за онзи свят. И на онзи свят не го приемат за ученик, ако не диша правилно. Като отиде на онзи свят, веднага ще го спрат пред райската врата и ще го накарат да прочете „Добрата молитва“ с вдишване, задържане и издишване на въздуха. Ако не може да я прочете плавно, с дълбоко дишане, няма да го пуснат в рая. Онзи свят е добре организиран. Там всички хора са красиви, с отлични линии на лицето и на тялото. Там няма болести, няма страдания, няма и противоречия.

   Като знаете това, дишайте правилно. Дишайте съзнателно и с любов. Като станете от сън, преди да започнете каквато и да е работа, направете няколко дълбоки вдишки. Дишането помага за оформяване на човешкия характер. Правилното дишане усилва светлината на ума и топлината на сърцето. Правилното дишане прави лицето красиво. Ако човек не диша правилно, кожата на лицето и на ръцете му преждевременно се набръчква.

   Набръчкването се дължи на разстройство на черния дроб и на неправилно дишане. Щом започне да диша правилно, бръчките от лицето и от ръцете на човека постепенно изчезват.

   Някои избягват дълбокото дишане, защото се измъчвали. Какво от това? В човека има нещо инертно, което не обича да се измъчва. Нека се мъчи, няма защо да го жалите. Като се мъчи инертното, човек се възпитава. Същото се отнася и до малките деца. Ако не дишат правилно, те не могат да мислят и да чувстват правилно.

   Съвременните хора дишат бързо и повърхностно, в една минута правят 20 вдишки и издишки. Значи в една минута те взимат 20 въздушни обеди. Това е извънредно много. Като се учи да диша правилно, човек трябва постепенно да намалява вдишките, да дойде до два въздушни обяда в минута. Това се постига постепенно, в продължение на няколко години, а не изведнъж. Приложете дълбокото дишане и при гимнастическите упражнения. Като правите гимнастика, вие клякате на земята и се изправяте. При всяко изправяне на тялото вие поемате дълбоко въздух и го задържате в дробовете си, докато дойде време за клякане. Щом клякате към земята, издишвате въздуха. При повторно изправяне на тялото пак поемате въздух. Като правите упражненията с дишане, вие се концентрирате, а с това и упражненията се осмислят. Тогава и резултатът им е по-добър.

 

 

 

 

 

 

Правилно дишане

(Резюме от лекция на Учителя, държана на 29 август 1941 г., 5 ч. сутринта, София, Изгрев.)

  

   Който диша бързо, той се изтощава бързо и не може да свърши започнатата работа докрай. Съвременните хора вдишват и издишват по 20 пъти в минута. Това е бързо дишане. При бързото дишане окисляването на кръвта става бързо, поради което част от нея не може да се пречисти. Тази е причината, където много хора имат повече нечиста, венозна кръв в организма си, отколкото чиста. При бързото окисляване на кръвта горенето в организма става неправилно, вследствие на което една част от горивните материали не могат да изгорят и се натрупват във вид на утайки по артериите и вените. Който диша бързо, има слаба воля. Приложете волята си при дишането и постепенно намалявайте вдишките: от 20 слизайте до 19, 18, 17, 16, 15. Ако можете да стигнете до десет вдишки в минута, това ще се отрази здравословно върху организма. Който иска да усили волята си, трябва да диша бавно. Силната воля е в състояние да регулира дишането, да го направи нормално.

   Като говорим за дишането, ние го свързваме със съзнанието, защото дишане без участие на съзнанието не е истинско, не е правилно. При съзнателно дишане и Божественият живот взима участие. Ако при дишането съзнанието на човека не е будно, той не може да възприеме благата, които са скрити във въздуха. Така и Бог крие благата си от онези хора, които нямат Любов към Него. И да им даде блага, те не могат да ги използват. Всички хора искат да бъдат здрави. Това желание е естествено, но те трябва да знаят, че здравето е свързано със съзнателното дишане. Ето защо, поне по три пъти на ден – сутрин, на обяд и вечер, преди лягане, човек трябва да употребява по 10–15 минути за дишане. Като диша, той трябва да благодари за въздуха, който приема, както и за благото, което се крие във въздуха. Това значи съзнателно дишане. Сегашният човек всичко прави, за всичко мисли, а за дишането най-малко. Той мисли как да спечели повече пари, как да стане щастлив, кога ще отиде на театър, на концерт и т.н. Той смята, че дишането е естествен процес, който става механически и няма защо да мисли за него. Вярно е, че дишането е естествен процес, но тъй, както диша човек, само горната част на дробовете взима участие. Долната част на дробовете не се пълни с въздух, поради което кръвоносните съдове в тази част губят своята еластичност и човек сам се задушава. Такова дишане е неестествено, наричаме го плитко, повърхностно, горно дишане. Следователно, като дишате, ще поемате въздуха бавно, спокойно, без никакво бързане. Като поемете известно количество въздух, ще го задържите в дробовете си, докато приемете от него онази животворна сила, която крие той в себе си. Няма по-голямо благословение за човека – да диша бавно и да задържа въздуха в дробовете си, докато приеме жизнената сила, т.е. праната, която носи в себе си. Докато не усетите тази сила в себе си, не изпущайте въздуха навън. Докато дробовете не се надуят като мех и не разширят гръдния кош, не трябва да изпущате въздуха навън. Когато Яков срещна Господа, какво Му каза? – „Господи, няма да Те пусна, докато не ме благословиш.“ Господ му отговори: „От този ден ти няма вече да се казваш Яков, но Израил“. Правете и вие същото с въздуха. Поемете въздух, напълнете дробовете си и не го пущайте, докато не ви даде благото, което носи в себе си.

   И тъй, дишайте дълбоко, съзнателно при всички случаи в живота си. Неразположени сте, скръбни сте, дишайте дълбоко. Боли ви гръбнака, кръста, дишайте дълбоко. Боли ви крак, ръка, дишайте дълбоко. Боли ви глава, стомах, корем, пак дишайте дълбоко. Не се страхувайте от болките. Те са благословение за вас. Ако нямаше болести и страдания в живота, положението ви щеше да бъде по-лошо от това, в което се намирате днес. Болестите и страданията ще оправят хората. Ако те боли глава, това показва, че не мислиш добре. Щом започнеш да мислиш добре, болките ще изчезнат. Който не е справедлив към хората, болят го ръцете. Той е справедлив към себе си, а несправедлив към окръжаващите. Който страда от болки в краката, не проявява доброто в себе си. Дайте ход на доброто и на справедливостта в себе си и всички болки ще изчезнат.

   Пак повтарям: Дишайте дълбоко при всички условия на живота, добри или лоши. Ще кажете, че външните условия са лоши, големи бури има, силни ветрове веят. Нека вятърът си духа – това е негова работа. Нека бурята бушува – това е нейна работа. Вашето първо задължение към себе си е да излезете вън и да дишате дълбоко. Най-много, което ще стане с вас, е това, че косите ви ще се разпилеят, дрехите ви ще се разкопчеят. Ще поправите косите си, здраво ще стегнете дрехите си и ще продължавате да дишате. Пазете се от неестествените навици и разбирания, които сте наследили от деди и прадеди. Те не ползват човека. Дишайте бавно, спокойно, равномерно и без страх. Обикновеното дишане трябва да достигне до 15 вдишки и издишки в минута. Когато правите упражненията си, ще се стремите постепенно да стигнете до една вдишка, едно задържане и едно издишване в минута. Постигнете ли това, можете да лекувате всички болести, даже и туберкулоза. Добре е, като правите упражнението за дишане, същевременно да правите и движения с ръцете. Правете следното упражнение: ръцете, свити на юмрук, поставяте на раменете. Разтваряте бавно ръцете настрана, вдишвате дълбоко въздух, задържете го и след това спущате бавно ръцете надолу, отстрани на тялото, и бавно издишвате. Ако се уморите, починете си малко и направете упражнението още няколко пъти. По този начин вие поемате достатъчно прана от въздуха и кръвта се раздвижва; капилярите се разширяват и кръвообращението се усилва.

   И тъй, когато дишате, не мислете за нищо друго, освен за въздуха, който приемате. Знайте, че Бог е и във въздуха и трябва да се държите пред Него с всичкото уважение и почитание. Може ли двама войника в строя да се разправят пред генерала за странични работи, например, че единият взел от другия пари назаем и не иска да му ги върне. Може ли двама братя да се карат пред баща си, че единият дължи на другия няколко крини жито? Преди всичко житото е на бащата. Синовете нямат право да се карат за това, което не е тяхно. На същото основание, човек няма право в присъствието на Баща си да се занимава със странични мисли. Следователно, като дишаш, ще мислиш само за дишането. Само по този начин можеш да бъдеш здрав.

   Бавно и дълбоко ще дишате, за да изхвърлите нечистотиите и утайките, които се наслояват в дробовете и стават причина за различни болести. Като диша дълбоко и задържа дишането си, човек може да премахне всякакви бодежи в гърдите или в гърба, които понякога водят към лоши последствия.

   Мнозина искат да се покажат пред хората като носители на нови идеи. Те говорят едно, а вършат друго. Това не са нови хора. Новите хора се отличават с търпение и самообладание. Преди да се разгневят, те са обуздали гнева си чрез дълбоко дишане. Те поемат дълбоко въздуха и дълго време го задържат в дробовете си. Така те трансформират състоянието си и не се гневят.

   Дълбокото дишане успокоява нервната система. Колкото повече човек задържа въздуха в дробовете си, толкова повече енергия приема от него. Като диша човек така и нечистият въздух няма да му се отрази зле. – Защо? – По-малко въздух ще поема, а с това и по-малко прах и нечистотии.

   И тъй, здравето на човека зависи от дълбокото и правилно дишане. Като диша правилно, човек прави в минута около 10–12 вдишки и издишки. Щом заболее, броят на вдишките се увеличава. Когато броят на вдишките намалява, животът се продължава; когато броят на вдишките се увеличава, животът се съкращава. Когато дишате, дръжте в ума си добрите, здравите и разумните хора. Не мислете за лошите, болните и неразумните хора. Ако мислите за тях, те ще противодействат на дишането ви. Добрите хора дишат правилно; също така мислят, чувстват и постъпват правилно. Ще помните: когато дишате обикновено, ще правите по 10–12 вдишки в минута. Когато се упражнявате в дишането, ще правите от 4 до 1 вдишки и издишки в минута. Ще започнете от четири и постепенно ще слизате. Ако стигнете до една вдишка и издишка в минута, вие сте придобили много нещо. Днес ви дадох много числа, здравословни и нездравословни, да мислите върху тях. Числата от 20 нагоре са нездравословни. Който прави 25 вдишки в минута, едва ще доживее до 25 години; който прави 24 вдишки в минута, ще живее 26 години; който прави 23 вдишки, ще живее 28 години; който прави 22 вдишки, ще живее 30 години; който прави 20 вдишки, ще живее 35 години. Това са приблизителни числа, а не абсолютни. Колкото по-надолу слизате във вдишките, толкова повече се увеличава броят на годините. Като дойдете до четири вдишки, годините се увеличават на 85–90. И най-после, като стигнете до една вдишка и издишка в минута, годините се увеличават на 120. Дишайте дълбоко, задържайте въздуха дълго време в дробовете си, за да калите нервната система, да не се влияете и дразните от това, което виждате в живота.

  Помнете красивите неща, а всички спомени за счупени, паднали, разрушени неща дръжте далеч от паметта си. Защо трябва да помните, че някога едно голямо дърво паднало и счупило крака ви? Забравете това. Отрицателните неща пречат на правилното дишане, а положителните го подобряват. Правилното дишане изисква спокойна и красива мисъл. Следователно мислете за цветята, които цъфтят; за бистрите планински реки, които текат и напояват долините. В красотата е хармонията на живота. В красотата е Божественото Начало.

   Помнете: Правилното дишане зависи от Любовта. Ще дишате дълбоко, ще задържате въздуха дълго време в дробовете си с Любов. Това ще правите три пъти на ден, по 10–15 минути. Дишайте с радост и с Любов, с лице засмяно, изправени. Гръбнакът ви да образува успоредна линия с правата, която съединява центъра на слънцето с центъра на земята. Гърдите напред, изпъчени, а не хлътнали навътре. Това са елементарни правила за дишане, които трябва да се спазват, за да бъдете здрави и добре разположени. Като дишате правилно, вие се свързвате с ритъма на природата и се укрепвате по дух и по тяло.

   Упражнение за дишане: Ръцете се изнасят настрана бавно, като се поема дълбоко въздух; после се издигат нагоре, а въздухът се задържа. Ръцете над главата, бавно спущане на ръцете надолу, като се издишва бавно.

 

 

Разговори за ПАНЕВРИТМИЯТА

 

( из книгата „Акордиране на човешката душа”, т. 2 )

 

Кръгът на Паневритмията се сформираше бързо, Учителя заставаше в средата до оркестъра и изпълняваше движенията, а ние го следвахме с очи. За „Слънчевите лъчи“ се нареждахме в дванадесет лъча и около тях имаше кръг от двойки. Приключвахме с тържествения марш на Пентаграма, а след това се събирахме около Учителя и изпявахме „Химн на Великата Душа“, „Аз мога да любя“ и други песни. След това вече можеше да се подхване разговор. В един такъв разговор, между другото, Учителя каза за Паневритмията следното:

Паневритмията е наука, която регулира физическите, духовните и умствените функции на човека и е съчетание на човешките мисли, чувства и действия. Хармоничните движения на Паневритмията са метод на Разумните същества за самовъзпитание. Тези движения са във връзка с човешките мисли и чувства, иначе те ще бъдат механични и няма да имат онова възбудително и обновително влияние върху ум и душа. Всички напреднали народи и раси – Шестата раса, която иде, ще бъдат изразители на Паневритмията. При нея се изисква едновременно човек да мисли, да чувства и да се движи хармонично. Паневритмията трябва да се приложи във възпитанието на индивида, обществото и човечеството.

Всеки тон си има и движение. Изкуство е да се съчетаят музика и движения. Ако говориш на езика на Природата, тя се отзовава и казва: „Какво ще заповядвате?“, но ако не говориш на нейния език, тя мълчи. Всички дарби в света, които се придобиват, един ден ще станат достояние на цялото човечество. Каквото придобие всеки един от вас, то ще стане общо достояние. В Паневритмията са съединени трите свята хармонично и по-хубава система от нея няма. Има ли музика, движение и вътрешен живот, целият човек взема участие. Истината трябва да се тури в движение; при тези движения се отстраняват препятствията и се отваря път.

В Природата всички движения са разумни. В славянските танци трябва да се тури съдържание. В бъдеще, когато хората ще ходят и ще вършат нещо, всичките им движения ще бъдат хармонични, защото ще участват мисълта, чувството и волята. Всяко движение отговаря на едно душевно качество: има движения на Доброто, на Милосърдието, на Справедливостта. Няма добродетел, която да няма линия на движение. Ще учиш това и ще правиш опити веднъж, дваж, десет пъти, сто пъти, докато ги намериш.

При Паневритмията се поставят в движение всички геометрични линии: прави, криви и смесени. Всяка линия има влияние върху съзнанието и извиква към живот нови сили в човека – физически и духовни. Тези песни трябва да се превърнат в движения, в които ръцете, нозете и цялото тяло да вземат участие. Тялото трябва да се поставя в разни пози. Ние искаме да живеем като разумни същества, искаме всичко да ни върви напред. Но когато ходи човек, как трябва да го прави? И когато чете, как трябва да го прави? Или когато е в размишление, как трябва да постъпва? Щом изкривява гръбнак при четене или размишление, нищо не добива. Човек трябва да пази правилно положение между Господаря - Бог и центъра на Земята. По възможност гръбнакът трябва да има една много малка кривина. Когато човек почне да мисли право, той ще има и хубави движения. Всеки има специфична красота в своите движения, които зависят от характера му. Човек има един комендант – главата, която разпорежда, нозете изпълняват, а ръцете са помощници. Човек е най-висшето проявление на Природата във физическия свят, а камъните, растенията и животните са по-низше нейно проявление. В Природата Бог работи чрез човека. Хубавото в човека е Божественото. Словото на човека, когато той говори, когато мисли и когато върши добро, е проявление на Божественото в него.

Концентрирайте се по време на паневритмичните упражнения, мислете върху движенията и върху заложените възвишени идеи и тогава мислите ще преминат в ръцете, нозете и пр. С тези упражнения българинът се отпушва. Но ако не си съсредоточен при всяко движение, няма смисъл; всяко едно движение определя следващото, те са свързани.

Силата на човека стои в концентриране при гимнастическите упражнения и когато ги правим с Любов, със сърце, а не механично, Живата природа взема участие в движенията ни. Тя гледа има ли ритъм и ако няма, не взема участие и тогава всичката ни работа отива напразно. Когато навеждате ръце към земята и съзнанието ви е будно, ще приемете от нея добрите енергии, а ще отпратите вашите отрицателни. Седнеш ли на земята, трябва да бъдеш доволен; тогава ще има правилна обмяна на енергиите и поради това веднага ще си починеш. Всяко действие, което правите, трябва да бъде свещенодействие. На росата можете да походите и да потичате боси. Всеки ден прекарвайте мисълта си най-малко четири-пет пъти през ръцете си, през нозете си и пр.

Този, който обича, има музикални движения с определена амплитуда и те действат красиво. Когато изразиш тези движения в музика, тогава нейният ефект ще бъде друг. Много рядко съм слушал някоя музика да започва с основния тон на Любовта. Започне ли така, тогава песента внася успокоение.

Паневритмичните упражнения превръщат енергиите от механични в органични и от органични в психични. Паневритмията поддържа хармонията между дихателната, мозъчната и храносмилателната система и между ума, душата и духа.

Да ви кажа ли къде е вашата погрешка: вдигнали сте упражнението на гърба си да го носите. Не, качете се вие на упражнението и то ще ви научи. Нека то да ви носи! То знае как да се обърнат, как да се вдигнат ръцете. Качете се на трена и не му казвайте как да върти колелата – това значи музиката на упражнението да ви проникне, да оставите тя да ръководи движенията ви. Тези движения на Паневритмията, които се дават сега, са във връзка с днешната епоха на човечеството, те са извлечени от самата Природа и са вътре в нея като едно цяло. Паневритмията подразбира икономични – нe сложни, но целесъобразни движения, с които се постига голям резултат. При тези движения се прави контакт с Природата. Паневритмията не е само игра, но и съзнателно влизане в контакт с Разумната Природа. Всяка енергия в Природата – светлина и пр. – не тече равномерно, но изтича известно количество с по-силни вълни, после има почивка, после – пак силни вълни, и пр. Дажбите следват периодически. В Природата има космичен ритъм и затова именно ритмичните упражнения действат така благотворно, защото тогава влизаме във връзка с Космичния живот. Колкото една музика и едни движения съдържат в себе си нещо от характера на космичния ритъм, толкова те ни свързват с Космичния живот и имат мощно действие.

Когато правите гимнастически и паневритмични упражнения, мускулите и пръстите трябва да бъдат обтегнати. Обтегнете навън пръстите на нозете си. Това е цяла наука – остеология. Щом направиш най-малкото обтягане на костите и мускулите, приижда повече кръв и по този начин се лекуваш. С тези упражнения човек може да стане господар на цялото тяло, тогава има пластичност в движенията и човек се движи грациозно. Когато ръката е обтегната и е насочена нагоре, има свързване със слънчевите сили. А когато е обтегната и е насочена надолу, има свързване със земните сили. Щом не е обтегната, тя не е в контакт с никакви сили. И не е достатъчно само да я обтягате, но нека съзнанието да участва.

Някои правят гимнастически упражнения само за физическо укрепване, но това не е достатъчно. Друг казва, че не е навикнал да прави упражнения, но тогава ще легне болен и пак ще ги прави по принуда с нозете си, с ръцете си и пр. Ако не правиш тези упражнения, Природата си има друг метод – дава ревматизъм, коремоболие, главоболие и пр. Правите ли упражненията, веднага ще почувствате прииждане на енергия и доволство. Иначе всеки недоимък на енергия прави човека недоволен.

Ако музикантите свирят всяка сутрин тези упражнения, те стават с една година по-млади. Има движения за подмладяване: старите ги правят, за да се подмладят, а младите ги правят, за да не остаряват.

Някои вземат по-големи крачки, други – по-малки, а те трябва да бъдат отмерени. Ако една двойка се състои от висок и нисък, високият ще направи по-големи крачки, а ниският – по-малки, за да не се разваля редът. Трябва двойките да се подберат помежду си така: висок с висок и нисък с нисък.

Нека цялото тяло да вземе участие във всяко движение и всяка клетка да направи движение в полето, в което се намира; иначе не можеш да бъдеш играч. Всички части на тялото трябва да бъдат проводници – ръцете, нозете и пр. Врата си трябва да движиш в разни страни с някои движения, иначе притокът на кръвта към главата се възпира. Когато останеш сам, прави разни движения с врата си.

Всяко движение на човека трябва да бъде Божествено. Не допущайте при Паневритмията дисхармонични движения. Онзи, който прави хлабаво упражненията, не може да служи на Бога. Бъдете прилежни, Бог обича прилежните. Първо научете игрите, а после теорията. Всички древни мистични школи са имали ритмични упражнения като метод да се възпитават учениците на Школата в музика и в пластика. Упражненията, които ви давам сега, са извършвани и в древността на скрити места от велики адепти за велики постижения. Съвременната наука няма данни за Паневритмията и не знае при коя песен какви движения трябва да направи тялото. Понеже сме в епохата на зараждане на Шестата раса, затова се туря една нова основа на Паневритмията. По-рано тя е била инволюционна, а сега e еволюционна. Древните танци са били инволюционни и в еволюцията ние събираме енергията, която сме вложили при инволюцията.

От Слънцето гледат с четири очи, че в България се опитват да играят слънчевия ритъм. Сега на Слънцето стават доста големи паневритмични упражнения, които се играят на една обширна плоскост. Движенията са мълчалив говор, който трябва да се изучава. И всяко движение изразява някаква идея, някаква мисъл. Движението е израз на музиката, то е една музикална форма. От всички народи – от индуси, египтяни, асирийци, вавилонци, гърци и от сегашните народи – трябва да се вземат движения, но такива, които днес минават в нова форма. Тъй като известни упражнения, които в миналото са били прави, днес е необходимо да се променят. В Паневритмията съм дал само основните движения, само семката. И всяко движение, когато се посади, ще се развие, ще се разработи в ново движение. В окултната наука има известни движения и ако ги правиш, те действат благотворно, магически. Паневритмията е снета от други светове и трябва да се отворят очите ви, за да видите колко Същества вземат участие в нея и присъстват тук. Това, което дават тези паневритмични упражнения, никое друго упражнение не може да даде, но те трябва да се правят хубаво, по всички правила.

Веднъж след Паневритмия Учителя раздаде на участниците гевречета и, като ги разчупваше, каза:

Сега имате по половин геврек, а когато дойде Любовта, ще имате по цял.

Една сестра сподели: „Учителю, забележително е, че всякога след Паневритмия се чувстваме освежени, просветени и жизнерадостни! Цял ден сме в повдигнато състояние на духа. А някой път, когато по ред причини не играя Паневритмия, чувствам дълбока вътрешна липса.”

Учителя каза:

Тези паневритмични упражнения турят в съгласие тяло и воля с ум и с чувство, а тях четирите – в съгласие с Духа. Всичката погрешка е, че хората са изгубили връзката си с Божествения свят. Има движения, мисли, чувства и постъпки, които не са в хармония с Бога и вследствие на това човек се отдалечава от Него. Най-мъчно е да координираме упражненията с мислите и чувствата. Щом ги координираме, всички болести ще изчезнат. Ако ти можеш да заповядваш на краката си да се обтегнат, то и на много други неща можеш да заповядваш.

Има едни движения, които наричам „движения на доброто“. Те са красиви. Когато някой извършва нещо лошо, той си служи с други движения. Движенията са важни, те определят много неща. Не можеш да направиш едно красиво движение, докато нямаш красива мисъл и красиво чувство. Някой е религиозен и казва, че не му трябват упражнения. Да, той е религиозен, но не се е научил да мисли и да чувства. Трябва да има известни упражнения предимно на мисълта, други – предимно сърдечни, и трети – предимно волеви. Всякога има опасност да се механизират нещата и това става, когато правиш нещо, без да мислиш. Например, когато ядеш, ти имаш силна подбуда – глада – и се радваш на храната. Също и при всяко упражнение човек трябва да съзнава, че ще добие нещо, и да се радва, че има нужда от това движение. Някой път правиш упражнения, а и същевременно чувстваш недоволство. Можем да дадем някои красиви гимнастически упражнения за развитие на мисленето или за развитие на някоя добродетел, но за тях трябват подготвени хора. Еднообразната мисъл образува еднообразни черти. Вземете например търговеца: само като го погледнеш, подразбираш, че е такъв; същото е и за месаря и пр. Когато погледнеш лицата им, познаваш каква професия имат, и това механизиране не е хубаво.

Мозъкът зависи от движението на краката, ръцете и пр. Затова, като движим краката си съзнателно, можем да подобрим нервната си система и да премахнем всяко неразположение. Кракът, ръката и пр. имат свои центрове в мозъка, и като ги движим, тези центрове се развиват и нервната система се подобрява, а заедно с това се развиват и духовните способности, понеже същевременно мозъкът е и техен център.

Когато си малко неразположен, постави ръцете си отстрани на кръста с палците напред, а десния крак изтегли напред, съсредоточи мисълта си, после направи същото и с левия крак и неразположението ще изчезне. Има една магнетична, гъста, кална материя, която се натрупва в тялото и трябва да се изхвърли навън чрез гимнастически упражнения. Всяка сутрин човек трябва да се освобождава от тази набрана магнетична кал, която най-първо се на- бира в слепите очи и в стомаха. Орането, сеенето, копането, метенето са всевъзможни начини за изхвърлянето и. А и когато търговецът вдига топовете плат, това движение има за цел да регулира енергията му.

Този, който отива да прави добро, се познава по походката. Каквото и да възнамерява човек да прави, то се познава по неговия начин на ходене. В движенията трябва да се застъпят и трите свята: физически, Духовен и Божествен.

Ще ви дам едно упражнение за ревматизъм: десният крак се изнася напред, лявата ръка се поставя на кръста, дясната ръка – върху дясното коляно. Кляка се бавно и се изправяте по-динамично няколко пъти подред. След това се изнася левия крак напред и се прави аналогичното. Когато се стъпва, трябва да се стъпва първо на пръсти и после на пета.

Съвременните хора, когато не се раздвижват, страдат от застой в малките мускули и с това се разстройва кръвообращението им. При Паневритмията малките мускули вземат участие. Музиката с движения е най-добрият масаж, тогава електричеството и магнетизмът текат свободно през слънчевия възел и през цялото тяло. Ние страдаме от неестествени движения. Болезнените движения се зараждат от застоя на малките мускулчета, а точно тези упражнения имат за цел да ги раздвижат. Днес гимнастическите упражнения в света вървят по статичен път и затова мускулите стават твърди и на тях не им се придава живот. Хората умират по единствената причина, че мускулите стават статически, а всички части на тялото трябва да бъдат в движение. Едно разумно движение винаги е свързано с Живата разумна природа и хубавите движения носят Живот.

Когато правя паневритмични упражнения, съм концентриран, а някои само обикалят около една каса, която е пълна със скъпоценности, без да знаят как да се ползват от нея. При Паневритмията ще намерите ключа, ще отключите касата и всичко, каквото е в нея, ще потече във вас. Тези упражнения са магнетични, снемат от човека всички тревоги, освобождават го и му олеква.

Паневритмията е благословение. И е хубаво всеки от вас да учи по един ученик на Паневритмия. Необходимо е една група от братя и сестри, която да упражни паневритмичните упражнения и да ги покаже на обиколка из провинцията. Трябва да се спазват законите на физическото възпитание. Всички упражнения са един начин на възпитание, оттам ще се започне. Умът, сърцето и тялото ще разберат тези упражнения и ще ги усвоят. Във всички религиозни общества се изключват упражненията като светски, но някога първоначалните гимнастики са били духовни. Ако упражненията се правят ритмично, всякога действат хубаво, а в нашите упражнения има и ритъм, и такт. В Природата, навсякъде, където има разумен свят, се употребяват най-хубави упражнения. Нашите гимнастики имат физическо, душевно и духовно значение. Ръката в областта на китката до върха на пръстите е ду- ховна, лакътната част е душевна, а мишницата е физическа част. Аз гледам, че някои правят упражненията по Паневритмия не от Любов, а бързат. Не, тези няколко минути за упражнения ще ги посветиш на Бога. Дигаш ръката си и казваш: „Господи, колко хубави ръце ми даде!“ Упражненията правете с Любов, да има в тях смисъл.

В Америка имаше една мома, която като си туряше ръката върху някое дърво, то се развиваше. Тя простираше ръка и от нея излизаха сили, с които можеше да действа. Това има приложение и в Паневритмията. Когато я играете, пращайте в света една хубава вълна и хората ще живеят по-добре. С тези упражнения вие пращате в света новите идеи. Водата, когато се разиграе, върши работа, а когато се застои, не би могла да върши работа.

“Слънчеви лъчи“ и „Пентаграм“ бяха дадени наскоро, а и все още не бяха добре усвоени от всички и Учителя съобщи, че вечерта трябва да се съберем, за да ги упражняваме. Към 8 ч. вечерта запалихме силни електрически лампи на полянката и под светлината им доста пъти играхме „Слънчеви лъчи“ и „Пентаграм“. Отначало няколко малки групи, които ги знаеха добре, ги представиха пред нас, и след това всички взеха участие. После се събрахме около Учителя и започна разговор.

При първото упражнение на Паневритмията вземаш и даваш. Когато туриш ръцете си, свити върху рамената, това значи вземане, а когато са настрани, хоризонтално, това значи даване.

Второто упражнение на Паневритмията означава мир, тишина.

Когато се пее „Аум“ с движения и едната ръка се вдига нагоре, а другата се изнася назад, човек трябва да се издигне на пръсти, защото те са свързани с умствения свят. Издигането на пръсти е повдигане в умствения свят.

Един брат запита: „Какво е значението на думата „Евера“?

“Еве“ е принципът на раждането, „Ра“ е Слънцето. „Евера“ значи роден от Слънцето.

Упражнението „Квадрат“ действа много хубаво върху човека.

При упражнението „Слънчеви лъчи“ имаме въртене в кръг на единия участник около другия; това още е едно небулозно състояние, но след това се влиза в новия свят. Ти се въртиш в един кръг и обикаляш, ала дойдеш ли до същото място, казваш: „Няма ли изходен път?“. Намериш ли изходния път, радваш се, и това е изразено в упражнението „Слънчеви лъчи“. Докато се смущаваш, въртиш се като някой кон и вършееш. При „Слънчеви лъчи“ въртенето на единия около другия е движение в затворен кръг, а когато след това се заловят заедно и почнат да пеят: „Ти си ме, мамо, човек красив родила“, това е излизане от затворения кръг в един отворен свят, това е освобождение. Ще ви кажа друга една страна на песента, която се пее при „Слънчеви лъчи”: „Ти ме, мамо, за дълго време бе оставила и сега ме подхвана. Без теб страдах, какво мина през мен, какво съм страдал!“ Но тази част на песента ще изоставим – „Какво съм минал и какво съм страдал“, това ще го загърбим и ще гледаме новото.

Дванадесетте лъча на „Слънчеви лъчи“ означават, че дванадeсетте врати на Живота са отворени. Те са зодиакалните знаци и в Откровението също пише за дванадесет врати. Това упражнение има две течения: артериално и венозно. Когато го изпълнявате, вие си припомняте онова, което сте учили по-рано, в миналото. Чрез „Слънчеви лъчи“ ви направих свободни и ви заведох в света на дарбите. С такава грация да го правите, че да затрепти нещо във вас и в онзи, който ви гледа. Пристъпвайте така, като че ли не се допирате до земята. При пляскането дясната ръка ще се движи повече и тя ще отива към лявата. А след пляскането ръцете ще се повдигнат малко по-нагоре. Упражнението има ритъма на Слънцето. Българските ръченици са затворени, а това показва, че и българинът е затворен, че няма изход – това е един вътрешен процес. Българите са загубили първоначалните движения, които били религиозни, и са дошли до ръченицата, до тропането на едно място, и то бързо, но няма идея в тези бързи движения на ръченицата. Аз пожелах да дам образец на тези движения в чистия им вид, излязох на полянката, започнах да тананикам три мелодии, под които правех и движения. Така постепенно се оформиха „Слънчеви лъчи“. „Идилията“ бях дал преди повече от тридесет години и мнозина ме питаха какъв текст да я съпровожда. Отговарях, че всичко ще дойде на своето време. И ето, при тези нови упражнения – „Слънчеви лъчи“, дадох и текста на „Идилията“ – „Ти си ме, мамо, човек красив родила...“. За да мога да създам мотивите в „Слънчеви лъчи“, т. нар. отворен мотив в българската музика, съм работил цели тридесет години за повдигане на българското съзнание и за приспособяването му към тях. Това ще се отрази върху българската психика.

Който играе тези упражнения – на „Слънчеви лъчи“, ще придобие Свобода. Те ще се изпълняват в света. Оттук ще излязат инструктори. Със „Слънчеви лъчи“ поставям една основа и затова те трябва да се играят съвършено. Всички Светли същества са привлечени чрез тях. Чрез тези слънчеви упражнения ние правим основа и Съществата слизат и влизат в нас. Правим ли ги, противоречията се отстраняват, понеже упражненията неутрализират злото. А и Великите напреднали същества също ги правят. Музиката на Паневритмията и на „Слънчеви лъчи“ ще събуди душите. Чрез слънчевите упражнения Земята се прониква от слънчева енергия. Слънчевите енергии, които слизат на Земята, се използват чрез тези упражнения, като първо ги възприемаме, а после ги изпращаме в пространството и така много същества се повдигат. Тези упражнения освобождават човека от грижи.

Движенията, които ви давам, ги има в Природата. И само движения, които са взети от Природата, са добри. А движения, които не се намират в Природата, не са хармонични и вредят на човека. Въртенето на единия участник около другия при упражнението „Слънчеви лъчи“ е аналогично на движението на Земята около Слънцето, на движението на другите планети около Слънцето и на Луната около Земята. Упражнението „Слънчеви лъчи“ трябва да се играе със специални костюми с широки като тоги ръкави, и то с пояси. Костюмите да бъдат със син, розов и бял цвят. В „Слънчеви лъчи“, когато се говори за майка, се подразбира онази Майка – в Разумната Природа. Под думата „майка“ е скрито името на Бога. Упражненията „Слънчеви лъчи“ са от светилището на посветените и са слънчева музика, слънчев говор и слънчево движение. Когато ги правите, вие сте проводници на Любовта и на Светлината и пръскате тези лъчи и идеи, за да ги предадете на света. И когато пеете думите:“Ти си ме, мамо, човек красив родила, умен да стана, добре да мисля, добре да любя. Туй животът е на Рая“, то в този момент у много хора в света почват да трептят в съзнанието им такива светли думи и идеи. Тези упражнения лекуват всички болести и недоразумения. Кракът, който се прегъва при упражненията и е във въздуха, взема слънчева енергия, а другият крак, който е на земята, дава.

Една сестра запита: „Учителю, какво е значението на упражнението „Пентаграм“?”

Нали това упражнение се играе с пет двойки? Те означават петте основни добродетели: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел в тесен смисъл на думата. Нали тези двойки се движат и си разменят местата? Това означава, че добродетелите в човека трябва да се поставят в движение. Досега само се е говорило за добродетели, а днес вече трябва тяхното приложение. Чрез упражнението „Пентаграм“ добродетелите оживяват в човека и почват да работят в него. Това е психичното действие на „Пентаграма“. Нещо повече, тази идея се праща в света и се съдейства добродетелите на човечеството да влязат в дейност. Докато не научите „Пентаграма“, няма да имате никакъв успех.

Ще ви дам едно упражнение, което се прави, когато са възникнали мъчнотии: дясната ръка се вдига нагоре с длан, обърната напред, и се протяга. Десният крак се вдига малко нагоре, а дясната ръка се спуска и се поставя върху крака, малко по-горе от коляното. Това означава Правдата и Добродетелта да се съединят в Любовта. Прави се седем пъти с десния крак и седем пъти с левия.

Друго упражнение: десният крак отива малко настрана. Дясната ръка е отпусната долу, но после се движи вляво и нагоре покрай тялото и като направи кръг, поставя се върху десния крак. Това се прави седем пъти с дясната ръка и после с лявата.

Има и други, по-сложни упражнения от упражнението „Слънчеви лъчи“, но все още не мога да ги дам, понеже не сте готови. Занапред ние ще дойдем до ред други упражнения и тези, които днес ви са дадени, са едно въведение към онези силни упражнения. Сега в паневритмичните фигури има само контури на движения, но после ще се дадат съдържанието, смисълът и подробностите. Всяка дума, музикално изказана и придружена с хармонични движения, е в състояние да внесе тласък в човешката душа. Например истински музикалният човек може да изпее думата „Любов“ с движения и да произведе нужния ефект. Има специални движения и за думите „смелост“, „решителност“ и т. н. С движения могат да се изпълнят песните: „Запали се огънят“, „Аз мога да любя“ и др.

Необходими са курсове, лекции върху цикъла „Паневритмия“. Ще се създаде специална школа по Паневритмия, тъй като тя е носител на новото, което днес трябва да се внесе в културата.

При физиогномията и при живата геометрия трябва да се знае следното: колкото една линия е повече огъната, толкова центърът и е по-близо, и колкото е по-малко огъната, то толкова и центърът и е по-далече.

Като играете Паневритмията, вие не я изпълнявате с общ ритъм, у всинца ви центърът на времето е различно развит. А в Природата има общ такт и ритъм. Когато при Паневритмията правите обливане и си вдигнете ръцете нагоре, при спускането им допрете ги до горната част на главата. Тази част на главата е важна. Трябва ви цяла философия за гимнастическите упражнения.

Празнувахме пролетното равноденствие и на общия обед един брат запита: „Знаем, че от 22-ри март се усилва приливът на слънчева енергия и прана. Как можем да използваме по-добре този прилив на Живот?”

Посрещането на слънчевия изгрев и Паневритмията не са култ, те са черпене на енергия от Природата. По-висшите слънчеви енергии човек не може винаги да възприеме. Има методи за възприемането им. За някои енергии човек няма сетива и вследствие на това те остават непознати. По-благоприятни условия за възприемане на слънчевите енергии има сутрин. Тогава атмосферата и хората са тихи и енергията се предава по един хармоничен начин. Щом Слънцето изгрее, всичко се пробужда и започва своята дейност, тогава се образуват ред вълнения и цялата атмосфера се раздвижва.

Една сестра каза: „Учителю, Вие нали бяхте посочили образец за костюми, в които да сме облечени при Паневритмия. Те наподобяват ли до известна степен на бъдещите облекла?”

Да. Единствените цветове за облеклото, които съответстват на сегашното развитие на хората, са ясносиният и ясножълтият. В бъдеще ще си направите седем костюма: един за Месечината – за понеделник, един за Марс – за вторник, един за Меркурий – за сряда, после за Юпитер – за четвъртък, за Венера – за петък, за Сатурн – за събота, и за Слънцето – за неделя.

 

Книгата в PDF може да изтеглите от тук:

http://www.beinsadouno.com/board/index.php?app=downloads&showfile=200

.................................................................................