panevritmia.info Същност на Паневритмията

Същност на Паневритмията

ОБЩО ЗА ПАНЕВРИТМИЯТА

и за нейния първи дял - 28 упражнения

CosmosДумата “паневритмия” е съставена от три корена: “пан”, “ев” или “еу” и “ритъм”. “Пан” oзначaва всичко, все, всеобщ;“Ев” или “еу” е това, от което излиза всичко; то означава висшето, същината, реалното, същественото в света. А “ритъм” значи правилност в движението или във всеки външен израз на нещата.
Смисълът на думата "паневритмия" най-често се предава чрез израза: "висш космичен ритъм".

Що е тогава “Паневритмия”? Това е велика всемирна хармония на движението.

Има космичен ритъм, който лежи в основата на живота. Това е онзи творчески ритъм, който е създал всичко, който организира всичко, който всичко претворява и гради. Под действието на това космично движение и ритъм са изградени хилядите форми около нас. Те са вечно действуващите принципи в космоса. AtomИзразени са както в движението на небесните тела, така и във вълнообразното движение на светлината, в силовите линии на електромагнитното действие, в движенията на атома и електрона и пр.

Всемирното хармонично движение на цялото Битие е Паневритмия. Движенията на Паневритмията са взети от природата, от целия всемир и са в хармония с космичния ритъм.

Ако движенията, които прави човек са в хармония с космичния ритъм, човек се свързва със силите на живата Природа и ги приема. Именно това се постига чрез паневритмичните упражнения. Solar SystemДвиженията на Паневритмията не са произволни, но са взети от ритъма, който лежи в основата на космичния живот. Когато човек прави тези упражнения, той се хармонизира с цялото Битие и затова получава нещо ценно от него.

Ритмичните упражнения действат благотворно, защото тогава влизаме във връзка с космичния живот. Колкото една музика и едни движения съдържат в себе си нещо от характера на космичния ритъм, толкова те ни свързват с космичния живот и имат по-силно действие.

Природата обича с най-малки усилия да добие големи постижения. В Паневритмията са впрегнати силите на ума, сърцето и волята да работят в хармония. Чрез Паневритмията ще се покаже на хората как могат да приемат силите на природата. Ние правим тези упражнения сутрин, понеже тогава има най-благоприятни условия. Те трябва да се правят от 22 март до 22 септември.

Паневритмията подразбира най-икономичните движения, не сложни, но целесъобразни движения, с които се постига най-голям резултат.

Движенията са мълчалив говор. Този говор трябва да се изучава.

Хармоничните движения на Паневритмията са метод за самовъзпитание на разумните същества. Паневритмията е наука, метод, който регулира физическите, духовните и умствените функции на човека. Тя е съчетание на човешките мисли, чувства и действия.

Действието на паневритмичните движения е трояко:

1. Те са акумулатори, чрез които човек се свързва с творческите и съграждащи сили на Природата, приема ги и те съдействат за неговото развитие. Тези сили са животворни.

2. Понеже движенията на Паневритмията са в хармония с космичния ритъм, който привежда в активност целокупния живот, те активират всички спящи сили на човешката душа, пробуждат ги към дейност.

3. Паневритмичните движения са от такъв характер, че чрез тях човек изпраща сили, мисли, идеи в света и те продължават да работят там и да го претворяват.

Движенията при Паневритмията са извлечени от самата Природа. Те са от такъв характер, че човек при тях става способен да черпи изобилно от неизчерпаемия резервоар на сили в Природата и с това да внесе нови жизнени струи във всичките си органи и системи и нови подтици, нови свежи сили в своите мисли, чувства и постъпки.

Чрез някои гимнастически упражнения ние приемаме запаси от земния магнетизъм в себе си. Човек периодично трябва да се свързва със земните и слънчевите сили. При будно съзнание когато ръката е насочена нагоре, човек се свързва със слънчевите сили, а когато тя е насочена надолу – със земните сили. Тогава човек приема добрите енергии от земята, а непотребните, дисхармоничните енергии предава на земята.

jdh51_1Когато правите тези упражнения, веднага ще почувствате прииждане на енергия и доволство. Всеки недоимък на енергия прави човека недоволен.

За да се улеснят двата процеса – вземане и даване – които се извършват в паневритмичните движения, при тях трябва да участва съзнанието. Това е условие за целесъобразна обмяна между човека и околната Природа. Защото характерът на енергиите, които човек изпраща и приема, зависи от будността на съзнанието, от идеята, която занимава човека при движението.

Ето защо, паневритмичните упражнения не са механични гимнастики, но една дейност, в която вземат участие всички сили на човешкото естество: физически, духовни, умствени и Божествени. Всички тези сили при Паневритмията са в будност, творчество, активност и в състояние на възприемчивост. Ето защо, при тези упражнения трябва да се мисли. Всяко движение без мисъл няма смисъл. При тях е нужно едно вътрешно концентриране. При движенията силата на човека седи в концентрирането.

Всяка идея, всяко душевно качество съответства на известно движение. Има движение на доброто. Има движение на милосърдието. Има движение на справедливостта. Любовта си има свои линии на движение. Няма добродетел, която да няма линии на движение. Човек трябва да учи това. Той трябва да прави опити веднъж, дваж, 10 пъти, сто пъти и пр. додето намери кои линии на движения отговарят на дадена добродетел. На тази основа е изградена и Паневритмията.

Действието на тези движения се усилва още повече, понеже се придружават и с музика. Особено е силно действието на Паневритмията, понеже в нея имаме музикална мисъл! Музикалната мисъл прониква дълбоко.

Паневритмията поддържа хармонията между дихателната, мозъчната и храносмилателната система и между ума, душата и Духа.

Когато човек почне да мисли право, той ще има и хубави движения. Всеки човек като се движи, има специфична красота в неговите движения, които зависят от неговия характер.

В Природата има съответствие между всички неща. И то се основава на единството, което лежи в основата на цялото Битие.
В Паневритмията има съответствие между тон, форма, движение, цвят, число и идея.

Ето защо и музиката при Паневритмията не е произволна, но строго съответствува на движенията от една страна и от друга страна на идеята, вложена в тях. И само когато има това съответствие, тези движения имат мощно, магично действие; тогава движенията стават вече носители на тези идеи. Именно, благодарение на това съответствие между движение и идеи, тези движения стават въплътена идея! Те проникват самия изпълнител. Проникват във всичките му органи, внасят в тях обнова, живот!

При правенето на паневритмичните движения трябва да имаме известни идеи в съзнанието, но не произволни, а тъкмо такива, които строго съответстват на движенията. При движенията съзнанието трябва да е концентрирано върху тях и върху определени идеи. Тогава движенията, които правим стават като израз на това, което мислим. По този начин мислите, идеите се превеждат просто в известен ред красиви движения! Чрез този един вид език ние изразяваме външно вътрешния живот, живота на душата. Когато има такова съответствие между идеята и движението, тогава всяко движение внася радост, бодрост, живот. То твори в нас и вън от нас в света!

По всички изнесени до тук причини личи, че чрез Паневритмията освен че се постига духовен подем, развитие на възвишени мисли, чувства и облагородяване на характера, се влива и живот, здраве, сила във всички органи на тялото! Ето защо Паневритмията подмладява!

lekotaПаневритмията не е обикновена гимнастика, нито обикновен балет, но в нейните движения са въплътени идеите, които строят и градят новата култура.

Съвременната наука няма данни за Паневритмията. Тя не знае при коя песен, какви движения трябва да направи тялото. Понеже ние сме в епохата на зараждане на Шестата раса, затова се поставя една нова основа на Паневритмията – еволюционна основа.

Тези упражнения са магнетични. Те снемат от човека всички тревоги. Освобождават го. Олеква му.СЪЩНОСТ НА УПРАЖНЕНИЕТО “СЛЪНЧЕВИ ЛЪЧИ”
(Втори дял на Паневритмията)


За изпълнение но упражнението “Слънчеви лъчи” едни от участниците се нареждат в дванадесет лъча, насочени към центъра, а други образуват външен кръг около първите.

magnetic_fieldИма две течения в природата: едно течение на енергии от Божествения извор на живота и друго течение, което връща енергиите отново към Центъра. Този космичен процес има своите аналогии във всички полета на живота. Например има едно слънчево течение от Слънцето към планетите, а друго течение - от планетите към Слънцето. В човешкото тяло също има две течения: артериално и венозно, в които кръвта се движи от сърцето към периферията и обратно. В упражнението “Слънчеви лъчи” всичките тези процеси на прилив и отлив в природата са изразени чрез приближаването и отдалечаването на дванадесетте лъча спрямо центъра.

earths_magnetic_fieldМежду Слънцето и човешкия организъм съществува такава връзка, каквато между Бога и душата – без тази връзка човек не може да се развива. Светлината на физическия свят е израз на Духа.
Светлината съдържа в себе си не седем, а 12 цвята, 12 извора, 12 вида материя, необходими за създаване на човешките добродетели.

Земята е обвита с 12 обръча, или сфери, които представляват особен род трансформатори на слънчевата енергия.

Между човешката душа и Бога има 12 класа висши същества.

Дванадесетте лъча на „Слънчеви лъчи” означават, че дванадесетте врати на живота са отворени. Те са зодиакалните знаци и в Откровението също пише за дванадесет врати.

Въртенето на единия партньор в “Слънчеви лъчи” около другия е аналогично на движението на Земята около Слънцето и на Луната около Земята. То символизира и движението на човека в затворен кръг, от който той търси изходен път.

Когато партньорите се хванат за ръце и започнат да пеят: “Ти си ме мамо, човек красив родила”, това е излизане от затворения кръг в един отворен свят, това е освобождение. Това е моментът, когато човек излиза от затворения кръг на личния живот и влиза в света на Любовта.

angelПляскането след това е израз на радостта от свободата и влизането в новия живот, който сега се ражда на земята.

Следват движения на ръцете като отваряне и затваряне на цвят, чрез което се хармонизират положителните и отрицателните енергии в човека. При завършващите движения, наподобяващи летене, всички участници пеят:“Туй е рай, туй е рай...”.

Раят е място, където съществата се обичат и живеят едни за други. Дето са Любовта , Мъдростта и Истината, там е раят.

Когато правите „Слънчевите лъчи”, вие си припомняте това, което сте учили по-рано, в миналото.

Чрез слънчевите упражнения земята се прониква от слънчева енергия. Слънчевите енергии, които слизат на земята, се използват чрез тези упражнения, като първо ги възприемаме, а после ги изпращаме в пространството и така много същества се повдигат. Упражнението „Слънчеви лъчи” има ритъма на слънцето. Когато правим тези слънчеви упражнения, противоречията се отстраняват, понеже тези упражнения неутрализират злото.

jdcn1_1jd3w1_1Който играе тези упражнения - „Слънчевите лъчи” - ще придобие свобода. Тези упражнения освобождават човека от грижи. С такава грация да ги правите, че да затрепти нещо във вас и в онзи, който ги гледа.

Музиката на Паневритмията и на “Слънчеви лъчи” ще събудят душите.

Където и да отидете в природата, навсякъде има музика. В пустините, в канарите, в бученето на вятъра, във водите - цялата природа пее. Цялата природа и цялата вселена са като една музикална зала. Ако намерите основния тон на вашите погрешки и им засвирите, те ще изчезнат и ще дадат условия да се прояви доброто. Щом намерите основния тон на доброто, то започва да расте, а щом намерите основния тон на злото, то започва да се руши. Музиката създава сцепление между частиците на телата. Докато хората пеят, те се чувствуват като братя, готови са да се примирят. Музиката носи живот.

messier83_1

 

Светът трябва да се изучава
като жив организъм.
Зад всяко явление,
зад енергията
седи една разумна Сила.
Природата се управлява
от Разумни същества.
Разумният Живот ражда
светлината на Слънцето
и звездите.

 


СЪЩНОСТ НА УПРАЖНЕНИЕТО "ПЕНТАГРАМ"
(Трети дял на Паневритмията)


leonardoПентаграмът е символ на разумния човек в пътя на неговото развитие. Човекът, изправен, с ръце протегнати встрани, представлява жив Пентаграм.

Тази част на Паневритмията се играе се на групи по 5 двойки, които се движат и си разменят местата, описвайки при движението си петолъчка, вписана в кръг. Цялата фигура се изиграва 5 пъти, при което всяка двойка преминава през всички върхове на Пентаграма. Всеки от тези върховете е свързан с определена добродетел и условно се назовава глава, крак или ръка на космичния човек, който целия Пентаграм символизира.

Авторът на Паневритмията посочва следните пет велики добродетели, които отговарят петте върха и на петте двойки в Пентаграма: Любов, Мъдрост, Истина, Правда и Добродетел (последната означава всички останали добродетели: милосърдие, търпение, благородство, вяра, самообладание и т.н.). Движението на двойките през тези върхове показва, че разумният човек поставя в движение, т.е. прилага тези добродетели в живота си. В досегашната култура предимно се е говорило за добродетели, а сега вече трябва те да оживеят в живота на човека.

roza2roza1Психичното действие на упражнението „Пентаграм”е именно това – неговото изпълнение съдейства за прилагането, реализирането на добродетелите в живота на човека и на цялото човечество. В своя духовен път човек работи последователно с петте Добродетели, гради своя живот със силите, които те съдържат. Чрез Пентаграма се дава подтик на цялото човечество да се приведат в действие петте Добродетели.

Трябва да се определи понятието човек. Той е съчетание на Добродетели. Само онзи може да се нарече човек и да носи същинското си име, който е дал път на Любовта, Мъдростта и Истината в себе си.

Пентаграмът показва и целия път на развитието на човека и духовните етапи през които той преминава в пътя на своето развитие.

pticaТържественият марш накрая показва момента, когато въплъщаването на Любовта, Мъдросттата, Истината, Правдата и Добродетелта е постигнато и започва възходящият път на човечеството.
Живият кръг на Паневритмията е емблема на един съвършен, хармоничен живот, към който човечеството се стреми. Той е предвестник на една нова, възвишена култура, която иде. Той е жив център на силите на Разумната Природа, които действат сега в човешката душа.

Използвана литература:
1. Беинса Дуно, “Паневритмия”, 1938г.
2. Беинса Дуно, “Слънчеви лъчи”, 1942г.
3. Учителят “Разговори при Седемте Рилски Езера”, 1993г.
4. Учителя Беинса Дуно “Акордиране на човешката душа” 2том, 2000г.