panevritmia.info Връзка с нас

Връзка с нас

Сайтът е създаден и се поддържа от

Комисията по Паневритмия на Общество Бяло Братство.

Комисията се избира от Общо събрание на
Общество Бяло Братство и е с 3-годишен мандат.


Членове на настоящата комисия по Паневритмия и контакти:

 

Председател:

 д-р Светла Балтова
e-mail: svetlabaltova@abv.bg
моб.тел. +359 897 847 654

Членове:

 Николай Конакчиев
e-mail: pravda036@gmail.com

 Йоанна Стратева
e-mail: istrateva@yahoo.com

 Ясен Даскалов
e-mail: cpjas@abv.bg

 д-р Атанас Атанасов
e-mail: aa_borovo@abv.bg

 Ефросина Ангелова

 Надежда Табакова
e-mail: daga7@abv.bg

 Снежанка Гечева
e-mail: sn.gecheva@abv.bg

 Живко Стоилов
e-mail: zhivko.stoilov@gmail.com

 

 

 

 


Дейността на комисията по Паневритмия е насочена в следните направления:

1.Организиране на срещи, семинари, обсъждания с хора, които изследват и творят в областта на Паневритмията.

2.Съдействие относно изследване на движенията и духовните принципи, които ги обуславят.

3.Издирване и изследване на архивни източници в областта на Паневритмията.

4.Организиране на курсове и семинари за обучение, подобряване на квалификацията и консултиране на преподаватели по Паневритмия.

5.Съдействие относно организиране на курсове по Паневритмия за начинаещи в различните населени места.

6.Организиране и подпомагане на научни изследвания и проучвания на Паневритмията и нейното въздействие.

7.Организиране на лекции, срещи, семинари за запознаване с Паневритмията на широката общественост.

8.Подпомагане популяризирането на Паневритмията чрез средствата за масова информация.