Връзка с нас

Сайтът е създаден и се поддържа от

Комисията по Паневритмия на Общество Бяло Братство.

Комисията е седемчленна, избира се от Общо събрание на
Общество Бяло Братство и е с 3-годишен мандат.


Членове на настоящата комисия по Паневритмия и контакти:


д-р Светла Балтова (председател)
E-mail: svetlabaltova@abv.bg
моб.тел. 0897 847 654

Николай Конакчиев
E-mail: pravda036@gmail.com

Йоанна Стратева
E-mail: istrateva@yahoo.com

Ясен Даскалов
E-mail: cpjas@abv.bg

Вяра Наумова
E-mail: vn_aum@abv.bg

Атанас Атанасов, доктор
E-mail: aa_borovo@abv.bg

Надежда Табакова
E-mail: daga7@abv.bg

Живко Стойлов


Дейността на комисията по Паневритмия е насочена в следните направления:

1.Организиране на срещи, семинари, обсъждания с хора, които изследват и творят в областта на Паневритмията.

2.Съдействие относно изследване на движенията и духовните принципи, които ги обуславят.

3.Издирване и изследване на архивни източници в областта на Паневритмията.

4.Организиране на курсове и семинари за обучение, подобряване на квалификацията и консултиране на преподаватели по Паневритмия.

5.Съдействие относно организиране на курсове по Паневритмия за начинаещи в различните населени места.

6.Организиране и подпомагане на научни изследвания и проучвания на Паневритмията и нейното въздействие.

7.Организиране на лекции, срещи, семинари за запознаване с Паневритмията на широката общественост.

8.Подпомагане популяризирането на Паневритмията чрез средствата за масова информация.